1 2 3 4

Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку»,

29 березня 2021 - Администратор

 Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Інститут проблем виховання НАПН України

Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

 

 

 

Усеукраїнська науково-практична конференція

«Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку»

 

22 квітня 2021 року

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку», що відбудеться онлайн 22 квітня 2021 року на базі Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 111.

Мета конференції: об’єднання науковців та практиків щодо обговорення основних питань функціонування і розвитку позашкільної освіти; розвиток сучасних наукових підходів та інноваційних практик у реалізації завдань позашкільної освіти з урахуванням політики держави й соціокультурних особливостей регіонів; популяризація досягнень позашкільної освіти; установлення професійних контактів, збагачення досвіду.

До участі запрошуються: наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники наукових установ, закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, директори та педагоги закладів позашкільної освіти, фахівці центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівники та спеціалісти управлінь / відділів освіти військово-цивільних адміністрацій, міських, сільських та селищних рад об’єднаних територіальних громад, представники громадських організацій, а також особи, які мають професійний інтерес до зазначеної проблеми.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

1.    Актуальні тенденції розвитку позашкільної освіти.

2.    Компетентнісний підхід як основа для оновлення змісту сучасної позашкільної освіти.

3.    Проєктна діяльність як механізм інноваційного розвитку позашкілля.

4.    Сучасні практики залучення дітей та молоді з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти.

5.    Педагогіка партнерства та співпраця в закладах позашкільної освіти.

6.    Діяльність закладів позашкільної освіти в умовах адміністративно-територіальної реформи.

7.    Організація змішаного навчання в системі позашкільної освіти в умовах суспільних змін.

8.    Розвиток професійних компетентностей педагога закладу позашкільної освіти.

9.    Напрями патріотичного виховання в сучасній позашкільній освіті.

10.    Створення безпечного та здорового освітнього середовища в закладі позашкільної освіти.

 

Робоча мова конференції: українська.

Форма участі: без виступу, виступ, тези, стаття.

Тези конференції будуть розміщені на сайті Луганського ОІППО http://loippo.edu.ua в розділі «Заходи»; статті - опубліковані в науково-методичному журналі «Освіта на Луганщині» (електронні версії журналів подано на сайті Луганського ОІППО в розділі «Діяльність»).

Тези (вимоги до оформлення наведено в Додатку 1) і статтю (вимоги до оформлення наведено в Додатку 2) подати електронною поштою на адресу оргкомітету: kuo.loippo@gmail.com, указавши в темі листа «Конференція. Тези» або «Конференція. Стаття» та прізвище. Тези оформляти окремими файлами й називати за зразком: тези_Шевченко.doc; файл статті називати за зразком: стаття_Шевченко.doc.

Учасники конференції, які нададуть свої матеріали (тези, статті) для опублікування та візьмуть участь у роботі секцій як доповідачі, отримають сертифікати участі.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити надіслані на конференцію матеріали, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції.

 

Для участі в конференції необхідно до 15 квітня 2021 року заповнити й надіслати реєстраційну форму за посиланням  https://forms.gle/TuKYag98QYGrDEPF9 .

Умови підключення для участі в конференції та програму заходу буде надіслано на електронну адресу кожному учаснику після закінчення терміну реєстрації.

Онлайн-заходи охоплюватимуть пленарну частину та роботу секцій за напрямами:

Секція 1.  Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в закладі позашкільної освіти.

Секція 2. Простір позашкілля для дітей з особливими освітніми потребами.

Секція 3. Створення сучасного змісту позашкільної освіти на компетентнісних засадах.

Секція 4. Системний підхід до формування дослідницьких здібностей і цілеспрямованої діяльності вихованців Малої академії наук України.

Секція 5. Організація освітнього процесу в закладах позашкільної освіти з використанням дистанційних технологій.

 

Початок роботи конференції: 10:00, вхід на платформу – з 9:30.

 

Контактна інформація

+38 050 949 97 96

        Касьянова Ольга Володимирівна, заступник директора з наукової роботи Луганського ОІППО, канд. пед. наук, доцент;

+ 38 095 529 65 39

        Байдик Віта Володимирівна, завідувач кафедри управління освітою Луганського ОІППО, канд. псих. наук;

+ 38 099 740 98 02

        Лазарєва Світлана Вікторівна, методист кафедри управління освітою Луганського ОІППО.

 


 

Додаток 1

 

Вимоги до оформлення тез

 

·           обсяг – 2 повні сторінки;

·           текст має бути оформлений у редакторі Word 2010, 2016;

·           параметри сторінок: усі береги – 2 см;

·           назва тез по центру великими жирними літерами;

·           через інтервал ім’я та прізвище автора посередині рядка, виділені жирним шрифтом;

·           наступний рядок – курсивом місце роботи;

·           через інтервал текст: шрифт – Times New Roman, 14 кегль;

·           міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1 см (не допускати створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску!);

·           сторінки не нумеруються;

·           треба розрізняти тире (–), дефіс (-);

·           посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера в списку літератури та сторінки цитованого джерела, наприклад: [4, с. 145].

·           список використаної літератури (в алфавітному порядку) друкувати в наступному рядку після основного тексту (12 кегль). Прізвища та ініціали авторів друкувати курсивом. Бібліографічні джерела подавати за алфавітом з дотриманням стандартів ДАК України (ДСТУ 8302:2015).

Просимо тези надсилати у двох форматах *.doc і *.rtf. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: тези_Шевченко.doc.

 

Додаток 2

 

Вимоги до оформлення статей

 

Стаття має обов’язково містити такі елементи: постановка проблеми в загальному розумінні та зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Стаття супроводжується відомостями про автора (П. І. Б., посада, місце роботи, учений ступінь, учене звання, поштова адреса, телефон для зв’язку, електронна адреса).

У статті подається анотація українською мовою обсягом 2–4 речення та ключові слова до статті (3–5 слів) українською мовою.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитат. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, що додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 25].

Література подається в кінці статті й оформлюється відповідно до бібліографічних вимог за чинним державним стандартом (ДСТУ 8302:2015). Сторінки статті не нумеруються.

Рукопис статті друкується у форматі А4, кеглем 14, гарнітурою Times New Roman, береги: верхній – 2 см, нижній – 2 см, лівий – 3 см, правий – 1,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5. Для підготовки рукопису використовується текстовий процесор MS Word.

Обсяг статті – до 12 сторінок.

 

Щиро запрошуємо вас до участі в роботі конференції!

 

З повагою оргкомітет