1 2 3 4

Програма гуртка „Позакласна та позашкільна робота з біології” (для студентів природничого факультету), автор: Мороз Є.П.

16 жовтня 2014 - Администратор

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

27.05.2019   №­ 02

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної адміністрації

 

 

10.06.2019  № 290

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

гурток

Позакласна та позашкільна робота з біології

(для студентів природничого факультету)

1рік навчання

 


 

Автор:

 

Мороз Євдокія Павлівна — керівник гуртків комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

 

 

Рецезенти:


Ровкач Ангеліна Василівна – головний спеціаліст відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації;

 

Власик Наталія Федорівна  – заступник директораз навчально-методичної роботи комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Виконуючи Державну національну програму «Освіта» (Україна XXI століття), зокрема  з реформування позашкіль­ного навчання і виховання, головним завданням перебудови вищої школи є поліпшення якості підготовки фахівців, перехід на підготовку кадрів нового типу відповідно до сучасних вимог в умовах національного відродження.

Всебічна підготовка майбутніх учителів біології та екології неможлива без вивчення питань позакласної і позашкільної роботи з біології, яка проводиться в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах з метою здобуття додаткової позашкільної освіти дітьми та учнівською молоддю, творчої самореалізації інтелектуального і духовного розвитку, підвищення інтересу підлітків до додаткової освіти — підготовка їх до активної професійної та громадської діяльності, оскільки молодим учителям належить важлива роль в реалізації виховних завдань, поставлених перед загальноосвітніми й позашкільними навчальними закладами в комплексній національній освітянській програмі.

Практичним кроком на шляху реалізації окреслених завдань є впровадження гурткової роботи для студентів-біологів та екологів за  програмою «Позакласна та позашкільна робота з біології». Заняття в гуртку створює максимальні можливості для ознайомлення з організацією виховного процесу в еколого-натуралістичних центрах, станціях юних натуралістів, дає змогу детально ознайомитися із завданнями, напрямами, формами та змістом позанавчальної виховної роботи з біології та екології, сприяє формуванню у майбутнього вчителя елементів професійних навичок, усвідомлення творчого характеру дослідницької роботи.

Саме в умовах комплексу – станція юннатів, еколого-натуралістичний центр, педагогічний ВНЗ, школа – процес підготовки молодого вчителя зможе піднятися на якісно вищий рівень, успішно здійснюватиметься пошук дієвих форм і методів органі­зації навчально-виховного процесу шкіл та позашкільних закладів.

Мета програми– формування у студентів системи знань та вмінь із організації позакласної та позашкільної роботи з біології.

Завдання:

-       ознайомити студентів із загальними положеннями позакласної і позашкільної роботи з біології та екології, орга­нізацією, плануванням та змістом роботи гуртків, клубів різного профілю з питань екологічної освіти, роботи на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці, трудових об'єднаннях школярів, шкільних лісництвах;

-       сприяти оволодінню студентами вміннями і навичками організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

-       створити умови для формування готовності студента до майбутньої професійної діяльності.

Міжпредметні зв’язки та їх реалізація:

– з біологічними науками: наукове пояснення явищ природи, біологічних процесів; розпізнавання і визначення рослин та тварин у природі; дослідження, вирощування, експериментування з ними; виявлення і пояснення взаємозв’язків у природі; проведення фенологічних спостережень;

– з психологією: знання психології та вікових особливостей учня дає можливість розвивати його творчий потенціал та продуктивно використовувати у сучасній навчальній діяльності;

– з педагогікою: принципи, форми, методи, прийоми і завдання навчання та виховання;

– з агрономією та основами сільського господарства: розкривається взаємозв’язок теорії з практикою вирощування польових, овочевих, зернових та технічних культур;

– з філософією: формування наукового мислення, розширення кругозору, поступове ускладнення сприймання світу, розуміння руху і розвитку матерії.

Форми навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, екскурсії, науково-практичні конференції, дослідницько-експериментальна робота.

Методи навчання: аудіальні, візуальні, методи евристичного навчання.

 

 

 


Вищий рівень, перший рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Назва розділу (теми)

Кількість годин

 

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

 

1.

Вступ. Загальні положення позакласної та позашкільної еколого-натуралістичної роботи з учнями

4

10

14

 

2.

Масові еколого-натуралістичні заходи

10

16

26

 

3.

Робота гуртків та інших учнівських об’єднань сільсько-господарського профілю

12

18

30

 

4.

Екологічна освіта та виховання учнів, розвиток особистості в умовах сталого розвитку

10

20

30

 

5.

Робота гуртків юних друзів природи, екологів та лісівників

8

12

20

 

6.

Зміст і організація роботи НТУ, МАН, гуртків старшокласників біологічного профілю

8

12

20

 

7.

Зміст, форми, методи роботи з учнями на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці

14

16

30

 

8.

Позакласна форма роботи в біологічному кабінеті та використання комп’ютерних систем на заняттях гуртків різного профілю

15

25

40

 

9.

Підсумкове заняття

-

6

6

 

Разом

81

135

216

216

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

         

  1. Загальні положення позакласної та позашкільної роботи з біології (14год.)

 

          Теоретична частина.

 

Шляхи вдосконалення позакласної і позашкільної роботи з біології, екології, сільського господарства.

Пріоритетні напрями позанавчального виховання, роботи з біології, екології та сільського господарства.

Відродження національної культури, звичаїв, обрядів та традицій українського народу в позанавчальний час. Виховання хліборобської культури на прикладах традицій народу України.

Організація позакласної і позашкільної роботи з біології, планування та облік роботи гуртків і клубів.

          Практична частина.

 

1.     Обряди та традиції українського народу.

2.     Осінні традиційні хліборобські свята.

3.     Планування та облік роботи гуртків і клубів.


    2. Масові еколого-натуралістичні заходи (26 год.)

 

          Теоретична частина.

 

         Шкільна біологічна олімпіада. Вечори, конференції, конкурси.

Масові еколого-натуралістичні заходи: «Мій рідний край – моя Земля», «Ліси для нащадків», «Парки – легені міст і сіл», «Вчимося заповідувати»,«Географічний майданчик в дії»…

Організація еколого-натуралістичної і природоохоронної роботи з дітьми влітку, її форми і зміст.

Внутрішнє і зовнішнє озеленення школи, позашкільного закладу.

 

          Практична частина.

 

1.     Складання плану роботи літнього оздоровчого екологічного табору.

2.     Методика оформлення матеріалів на Всеукраїнські конкурси, акції, операції (Галерея кімнатних рослин, Парад квітів біля школи, Юннатівський зеленбуд, Оптимізація озеленення території навчальних закладів).

 

          3. Робота гуртків та інших творчих обєднань сільськогосподарського профілю (30 год.)

          Теоретична частина.

 

Робота гуртків та інших учнівських об'єднань сільськогосподарського профілю.

Зміст і організація роботи гуртків юних рослинників, садівників, агрохіміків, овочівників.

Організація дослідницької і продуктивної роботи в трудових об’єднаннях школярів.

Методика закладання і проведення дослідів.

Нові форми господарювання в умовах ринкових відносин (орендні підряди, фермерські господарства). Виховання в учнів почуття господаря рідної землі.

Зміст і організація роботи гуртків юних кролівників, птаховодів, зоологів.

Дослідницька робота з домашніми тваринами.

Особливості ведення тваринництва у фермерських та підсобних господарствах.

          Практична частина.

1.     Складання планів роботи гуртків.

2.     Методика закладання і проведення дослідів. Оформлення матеріалів.

3.     Підбір дослідницьких завдань.

  

        4. Екологічна освіта і виховання учнів, розвиток творчої особистості в умовах сталого розвитку (30 год.)

           Теоретична частина.

 

Екологічна освіта і виховання учнів, розвиток творчої особистості в умовах екологічної кризи.

Екологічна і природоохоронна робота учнів різного віку (молодшого, середнього, старшого) в школі.

Екологія, народознавство, краєзнавство.

Планування та зміст роботи гуртків з народознавства і краєзнавства.

Планування і зміст роботи шкільної юннатівської секції товариства охорони природи.

Організація роботи зелених та голубих патрулів, сигнальних постів.

 

          Практична частина.

 

1. Складання планів роботи гуртків для учнів різного віку.

2. Планування та зміст роботи гуртків з народознавства. і краєзнавства.

3. Планування та зміст роботи гуртків з краєзнавства.

4. Складання правил поведінки в природі.

 

5.  Робота гуртків юних друзів природи, екологів та лісівників (20 год.)

          Теоретична частина.

 

Зміст і організація роботи гуртків юних друзів природи, екологів.

Елементарні норми поведінки учнів під час екскурсій, експедицій, трудових десантів, інших практичних робіт.

Робота шкільних лісництв, гуртків та ланок юних лісівників, дендрологів.

Організація дослідницької роботи в шкільних лісництвах.

Нові нетрадиційні форми екологічного навчання і виховання учнів.

Комплексні екологічні експедиції.

Навчальна екологічна стежка.

Екологічні агітбригади.

 

          Практична частина.

 

1. Планування та зміст роботи гуртків юних друзів природи, екологів.

2. Складання правил поведінки в природі.

3. План роботи шкільного лісництва.

4. Дослідницький експеримент у шкільному лісництві.

5. Складання план-схеми та опису екологічної стежки своєї місцевості.

 

          6. Зміст і організація роботи наукових товариств учнів, Малої академії наук та гуртків старшокласників біологічного профілю (20 год.)

 

          Теоретична частина.

Планування і зміст роботи гуртків старшокласників біологічного профілю.

Дослідницька робота гуртків юних генетиків-селекціонерів, фітотерапії. Методика проведення дослідів з кімнатними рослинами.

Лікарські рослини як об’єкт дослідження.

Зміст роботи НТУ, клубів, МАН.

Організація роботи з талановитою молоддю. Участь школярів у заочній біологічній школі.

          Практична частина.

 

1. Складання планів роботи гуртків юних фізіологів, генетиків-селекціонерів.

2. Проведення дослідів у теплиці.

3. Складання плану роботи клубу.

 

7. Зміст, форми, методи роботи з учнями на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці (30 год.)

 

 

          Теоретична частина.

 

Педагогічні і сільськогосподарські основи організації навчально-дослідної земельної ділянки згідно «Положення», затвердженого Міністерством освіти України 1 листопада 1995 року. Зміст і планування роботи.

Зміст, форми і методи роботи з учнями на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці.

Положення про навчально-дослідну земельну ділянку.

Відділи НДЗД та особливості проведення роботи в них.

Методика проведення дослідницької роботи. Контрольні та дослідні ділянки, повторності. Узагальнення результатів.

Особливості проведення дослідів у природі.

Методика проведення фенологічних спостережень за трав’янистими і дерев’янистими рослинами.

Формування в учнів професійної грамотності і активності.

Оформлення результатів роботи. Щоденники, плани проведення дослідів. Дослідницькі роботи.

Організація і проведення свята врожаю в школі.

Складання сценарію.

Організація музею хліба або куточка економного і бережного ставлення до хліба.

 

           Практична частина.

 

1. Складання плану роботи на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці.

2. Проведення фенологічних спостережень за сільськогосподарськими та садовими культурами.

3. Оформлення результатів роботи. Щоденники, плани проведення дослідів. Дослідницькі роботи.

4. Складання сценарію Свята врожаю в школі..

 

8. Позакласна робота в біологічному кабінеті і використання комп’ютерних систем на заняттях гуртків різного профілю (40 год.)

 

           Теоретична частина.

 

Позакласна робота в біологічному кабінеті.

Оформлення біологічного кабінету згідно Положення.

Зміст позакласної роботи з учнями в біологічному кабінеті.

Куточок живої природи. Вимоги до оформлення. Правила техніки безпеки при роботі в ньому.

Використання комп’ютерної техніки в кабінеті на уроках біології та під час занять гуртків.

Методика формування екологічних понять у дитячому садку.

Науково-практична підсумкова конференція

 

           Практична частина.

 

1.     Складання плану позакласної роботи в біологічному кабінеті.

2.     Використання комп’ютерних програм на заняттях гуртків.

3.  Складання сценаріїв масових заходів екологічного спрямування.

Захист сценаріїв, творчих робіт.

 

9. Підсумкове заняття (6 год.)

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати:

 

-         загальні науково-теоретичні основи, положення позакласної і позашкільної роботи з біології та екології;

-         завдання і принципи організації натуралістичної роботи  на сучасному етапі розвитку освіти України;

-         методи біологічних і педагогічних досліджень та технології організації сучасного навчально-виховного процесу з біології та екології;

-         шляхи реалізації завдань з виховання особистості учня в процесі позаурочної та позакласної роботи;

-         специфіку відповідної матеріальної бази навчання.

 

Вихованці мають вміти:

 

-         орієнтуватись у сучасному освітньому просторі;

— створювати особистісно-орієнтоване і розвивальне середовище життєдіяльності школяра;

-         організовувати та планувати роботу гуртків, клубів різного профілю, трудових об’єднань школярів;

-         організовувати роботу на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках, дослідництво в трудових об’єднаннях школярів, шкільних лісництвах, Малій Академії Наук, екологічних експедиціях.

Вихованці мають набути досвід:

 

-         закладання польових дослідів;

-         застосування агротехнічних прийомів обробітку грунту;

-         ведення спостереження за ростом і розвитком рослин;

-         організації гурткової та позакласної  роботи;

-         ведення та оформлення робіт з навчального дослідництва;

-         організації масових заходів еколого-натуралістичного напряму, тематичних виставок та профільних тижнів.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Вербицький В.В., Методологічні основи розвитку практичного розуму школяра. — К.: СМП „АВЕРС", 2007.-124с.

2. Вербицький В.В., Авторські методичні системи керівників творчих учнівських об'єднань: Навчальний посібник. — К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2007 — 391 с.П.

3. За редакцією Вербицького В.В. „Хліб — усьому голова": Методичний посібник. /Упорядник Л.П. Манорик. — К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2006 — 265с.

4. Вербицький В. В.Оздоровлення, фізичне загартування молоді у позашкільному закладі. Монографія.-К.: АВЕРС, 2008.-384с.

5.  Вербицький В. В. Екологічне виховання дітей: Практикум для педагога. -К.: АВЕРС-2009. -104с.

6. Вербицький В. В. Довідник натураліста. -Кіровоград.: Видавництво „Код",2009 -290с.

7. Вербицький В. В.Виховання обдарованої дитини в контексті тріади „Людина -природа — суспільство"  (з педагогічних поглядів В. Сухомлинського) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Конференції „Виховання дбайливого ставлення дітей до природи у світі Педагогічних ідей В. Сухомлинського" (27 вересня 2007р) Суми: 2009. -с4-12.

8. Вербицький В. В. Технологізація навчально-виховного процесу сучасного позашкільного еколого-натуралістичного закладу: Методичний посібник-K.; „АВЕРС". 2010.-112с.

9. Позашкільна освіта: історичні поступи та здобутки: зб. Матеріалів Всеукраїнської педагогічної конференції, К. 2-Згрудня2008 /За заг ред Вербицького В. В.-АВЕРС, 2008- 308с.

10. Науковці майбутнього: матеріали Всеукраїнського форуму учнівської та студентської молоді „Дотик природи" (Україна, Київ,26-27 жовтня201 Ор) за редакцією ВербицькогоВ.В. -К.:-АВЕРС,2010-92.

11. Илюшина И.И. Школьные лесничества: книга для учителя (из опыта роботы). — М.: Просвещение,1986.

12. Робота в гуртках юннатів (Манорик Л.П., Клименко С.А. та ін… — К: Рад. школа, 1989.)

13. Писарчук Є.А., Кухта А.М. Екологічне виховання учнів: Посібник для вчителя. К.: Рад. школа,1990.

14.  Пугал Н.А., Розенштейн А.М. Кабинет биологии. — М.,1983.

15. Трайтак Д.І. Кабінет біології. — К.: Рад. школа,1980.

16. Трайтак Д.І. Как сделать интересной внеклассную роботу по биологии. — М.: Просвещение, 1979).