1 2 3 4

Програма гуртка "Юні голубівники", автор Омельчук О.В.

28 лютого 2017 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНіСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

комунальний заклад «станція юних натуралістів»

Рівненської обласної ради

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

09. 09. 2013   03

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

гурток «Юні голубівники»

 

1 рік навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне-2013

 

Автори:

Омельчук Олександр Васильович – керівник гуртків комунального закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

 

Рецезенти:

Давидюк Наталія Юріївна – методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук.

Ровкач Ангеліна Василівна – головний спеціаліст відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Остафійчук Тетяна Василівна – директор, керівник гуртка-методист комунального закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

Мороз Євдокія Павлівна – методист комунального закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

 

 

 

 

 

 


 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Програма гуртка «Юні голубівники» створена на основі програми гуртка «Юних голубівників» (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, НЕНЦ, 2001), у яку внесено зміни і доповнення.

Програма гуртка юних голубівників розрахована на один рік навчання, 144 години на рік, 4 години на тиждень.

Мета програми – формування у вихованців системи знань та вмінь у галузі птахівництва, зокрема, утримання та розведення голубів.

Завдання:

-       ознайомити дітей із анатомо-фізіологічними характеристиками птахів, з різноманітністю порід та їх особливостями, методами розведення голубів;

-       створити умови для оволодіння дітьми практични­ми вміннями та навичками утримання та розведення голубів, правилами застосування зооветеринарних заходів;

-       виховувати любов до природи, птахів;

-       розвивати спостережливість, уміння співпереживати.

Програмою передбачено значну кількість годин для практичних робіт. У роботі гуртка застосовуються різноманітні форми та методи організації навча­льно-виховного процесу, що дозволяє тісно поєднувати теорію з практикою.

Зміст програми відповідає загально дидактичним принципам: науковості, доступності, систематичності, послідовності, зв'язку з життям; враховує екологічні особливості України.

         У календарно-тематичному плануванні передбачено виконання практичної частини програми. Залучення учнів до спостережень, експерименту створюють основу для навичок дослідництва, вміння поводити себе в природі і є необ­хідною умовою для виховання етичних, естетич­них і патріотичних якостей особистості.

 

 

 

Основний рівень, перший рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

 

Назва розділу

 

 

Кількість годин

теоретичні заняття

практичні заняття

разом

 

Вступ

4

2

6

1.

Анатомо-фізіологічна характеристика голубів

18

8

26

2.

Утримання    і    годівля голубів

10

6

16

3.

Породи   голубів  та  їх особливості

14

10

24

4.

Розведення голубів

28

24

52

5.

Хвороби голубів

8

-

8

6.

Голуби та економіка

4

4

8

 

Підсумок

2

2

4

Всього:

88

56

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Вступ (6 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Історія голубівництва, історія виникнення го­лубиної пошти. Розвиток голубівництва в Україні.

Екскурсія до голубиного розплідника (на виставку голубів).

 

 Розділ 1. Анатомо-фізіологічна характеристика голубів (26 год.)

Теоретична частина. Загальна характеристика голубів як представників класу Птахи. Зовнішня будова. Покриви. Будова пера. Внутрішня будова голуба: скелет, фізіологія дихання, кровоносна система, система травлення, органи зору та слуху.     

 Практична частина.

1.     Вивчення будови пера.

2.     Створення колекції різних типів голубиного пера.

3.     Вивчення будови кістки.

4.     Вивчення будови крові голуба.

5.     Догляд за голубами.

 

Розділ 2. Утримання та годівля голубів (16 год.)

Теоретична частина. Умови утримання голубів. Голубині розплідники: їх типи, обладнання, інвентар.

 Годівля голубів. Корми, їх класифікація. Поняття про кормову одиницю. Хімічний склад кормів. Поняття про раціон. Заготівля кормів та правила зберігання.

Практична частина.

1.     Розробка макету голубиного розплідника.

2.     Ремонт та виготовлення інвентарю.

3.     Створення колекції кормів.

4.     Складання раціонів.

5.     Вивчення складу деяких кормів.

6.     Заготівля кормів.

7.     Догляд за голубами.

 

Розділ 3. Породи голубів та їх особливості (24 год.)

Теоретична частина. Поняття про породу. Класифікація порід. Поштові, спортивні, декоративні голуби. М'ясні породи голубів. Маловідомі породи голубів.

Практична частина.

1.     Визначення породи голубів.

2.     Написання рефератів.

3.     Складання каталогу порід свого розплідника.

4.     Відвідання виставки голубів.

5.     Запускання голубів.

6.     Догляд за голубами.

 

Розділ 4. Розведення голубів (52 год.)

Теоретична частина. Відбір та підбір пар для розведення. Методи розведення: чистопорідне, промислове, вбирне (поглинальне), ввідне та відтворювальне схрещування. Поняття про родовід. Селекційна справа в голубівництві. Поняття про генотип, фенотип та домінування.

Спарювання. Кладка яєць. Будова яйця. Особливості інкубацій голубиних яєць. Роз­виток ембріона. Вивід пташенят та особливості їх вирощування.

         Практична частина.

1.     Добір пар для розведення.

2.     Вивчення методики проведення чистопорідного, вбирного, ввідного,  

        відтворювального, промислового схрещування.

3.     Складання та заповнення індивідуальних карток голубів.

4.     Виготовлення та встановлення гнізд.

5.     Кільцювання молодняку голубів.

6.     Вивчення будови яйця.

7.    Догляд за голубами. Запускання голубів.

 

           Розділ 5. Хвороби голубів, їх профілактика та лікування (8 год.)

Теоретична частина. Заразні та незаразні хвороби. Профілактика захворювань та їх лікування. Правила особистої гігієни людини при спілкуванні з птахами.

 

Розділ 6. Голуби та економіка (8 год.)

Теоретична частина. Економічний ефект утримання голубів. Виставки голубів.

Практична частина.

1.     Організація та проведення виставки голубів свого розплідника.

2.     Розробка та захист проектів голубиного розплідника.

 

 Підсумок (4 год.)

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

     Вихованці  мають знати:

- основні характеристики голубів різних порід;

- облаштування голубника;

- основні принципи складання раціону та годівлі голубів;

- основні принципи тренування льотних та спортивних птахів;

- методи діагностики та лікування захворювань голубів;

- принципи наслідування спадкових якостей.

 

  

    Вихованці мають вміти:

- визначати породу голубів за зовнішнім виглядом та стилем польоту;

- правильно облаштовувати голубник;

- створювати належні умови утримання птахів;

- складати кормовий раціон голубів;

- визначати  симптоми основних захворювань голубів;

- проводити тренування голубів.

 

    Вихованці мають набути досвід:

-   утримання та розведення голубів;

-   зооветеринарних заходів.

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Лашко О. І. Птиця на подвір’ї / О. Лашко. – К. : Урожай, 1993. – 54 с.

2.     Левин В. М. Энциклопедия пород голубей / В. Левин. – М. : Колос, 1993. – 135 с.

3.     Патока П. Если вы любите голубей : Справочник / П. Патока. – 2-е изд. – К. : Урожай, 1995. – 138.

4.     Рахмахов А. И. Голуби и профилактика их заболеваний  / А. И. Рахмахов, Б. Ф.  Бессарабов. – М. : Россельхозиздат, 1987. – 123 с.

5.     Романов В. А. Голубеводство / В. Романов и др. – М. : Агропромиздат, 1987. – 276 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації

 

10. 09. 2013  555