1 2 3 4

ВЛАСИК Н.Ф. ІМІДЖ ЗАКЛАДУ: ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА РОЛЬ НА СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ РИНКУ

29 cічня 2019 - Администратор

ІМІДЖ ЗАКЛАДУ: ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА РОЛЬ НА СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ РИНКУ

 

Власик Наталія Федорівна, заступник директора з навчально-методичної роботи комунального закладу "Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради

 

 

Сучасна позашкільна освіта проходить процес пошуку нових альтернатив. Зміна пріоритетів у державі внесла зміни до іміджу знань та освіти. Тому сучасні заклади прекрасно розуміють значення іміджу і самі працюють над ним. Проблема створення позитивного іміджу стає потребою дня, цікавить кожного керівника закладу. Він може формуватися стихійно, неконтрольовано або бути предметом цілеспрямованої роботи.[1] Проблема сучасного позашкільного навчального закладу – це пошук, розробка управлінських, методичних та навчальних засобів створення позитивного іміджу, який зробить його конкурентоспроможним на сучасному освітньому ринку.

Імідж – це яскравий вияв індивідуальності позашкільного навчального закладу, неповторне обличчя і колективу, і вихованців. Буквально це поняття означає образ.  Сьогодні поняття ,,імідж закладу”, ,,імідж керівника”, ,,зовнішній і внутрішній імідж” разом з поняттями ,,інновація”, ,,моніторинг” стали характеристиками освітньої системи і самих управлінців, тому створення запланованого образу позашкільного навчального закладу – важлива управлінська проблема.

 

Над проблемою формування іміджу в широкому розумінні слова працювали зарубіжні та вітчизняні дослідники: Л. Браун, П.Берд, А Панасюк, А Пелих, Т. Кизилова. Останнім часом активізувалась увага дослідників до цієї проблеми в педагогіці – над нею працювали М.Борисенко, Н.Голота, Н.Казакова, М.Левіт, О.Павленко, В.Шепель. Ці та багато інших дослідників вивчали питання зв’язків освіти з громадськістю, шляхи розвитку та створення іміджу.

 

Метою дослідження є розкриття ефективних форм та методів роботи з формування позитивного іміджу закладу, шляхи його формування.

 

Завдання дослідження – спрямування всіх зусиль на створення позитивного іміджу комунального закладу ,,Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради та забезпечення його позитивного впливу на конкурентоспроможність закладу.

 

 

 

Якою б не була причина необхідності поліпшення іміджу, треба знати, як реалізувати задумане найбільш доступним і ефективним способом. Не підлягає сумніву, що кожен спроможний поліпшити як власний імідж, так і імідж своєї роботи та свого закладу.

Поняття іміджу навчального закладу включає дві складові:

-     інформаційну, яка представляє собою образ організації, який склався в свідомості населення;

-     оціночну, яка відображає якісну оцінку населенням діяльності навчального закладу.

Структура іміджу включає наступні компоненти:

1.     Імідж послуги (зовнішній імідж) – представлення людей відносно особливих характеристик, які, на їх думку, має послуга та додаткові послуги (нові гуртки, клуби за інтересами тощо).

2.     Внутрішній імідж організації – це представлення співробітників про свій навчальний заклад. Основними детермінантами внутрішнього іміджу є культура організації та соціально-психологічний клімат.

3.     Імідж керівника.

4.     Імідж персоналу.

Образ навчального закладу може бути позитивним, негативним, нечітким.

Шляхи формування позитивного іміджу позашкільного навчального закладу:

1.   Зовнішній імідж закладу:

-     наявність візитки;

-     зв’язки з громадськістю;

-     зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими установами;

-     сучасний естетичний вигляд приміщення закладу;

-     участь та висока результативність гуртківців і педагогів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах;

-     організація та проведення обласних та всеукраїнських еколого-натуралістичних заходів на високому науково-методичному рівні.

2.        Внутрішній імідж закладу:

-        позитивний мікроклімат у колективі;

-        об’єднання навколо ідеї;

-        прогресивна команда адміністрації;

-        оптимальний добір кадрів;

-        високий рівень професіоналізму педагогів;

-        сучасна матеріально-технічна база;

-        висока ефективність навчально-виховного процесу;

-        висока самооцінка;

-        постійний пошук нового, прогресивного;

-        високий рівень вихованості учасників навчально-виховного процесу;

-        сучасний імідж кожного педагога [1].

 Комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради — позашкільний навчальний заклад еколого-натуралістичного напрямку роботи, складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формує вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдаровань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів.

Метою комунального закладу ,,Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради є формування позитивного іміджу, збереження і примноження усталених традицій. Колектив постійно доводить, що  заклад є конкурентоспроможним і має потужний ресурсний матеріал.

Ми виділяємо такі завдання з формування позитивного образу як фактора психологічного впливу на групи соціуму:

-        сучасна організація навчально-виховного процесу;

-        вивчення суспільної думки з метою з’ясування задоволеності закладом педагогами, гуртківцями, батьками;

-        розповсюдження новин, пов’язаних з розвитком інноваційних процесів; процесів розробки, втілення і використання педагогічних нововведень. При цьому інноваційні процеси можуть виступати як характеристика життєдіяльності закладу і, при порівняльному аналізі, як перевага нашого закладу перед іншими;

-        презентація результатів діяльності закладу через власний сайт;

-        забезпечення висвітлення діяльності навчального закладу в інтернет-ресурсах, засобах масової інформації, на телебаченні і радіо;

-        розробка інформаційного матеріалу, який повинен бути доступним, зрозумілим, відображати позитивні переміни в житті закладу, демонструвати його досягнення, які отримані в процесі змін;

-        визначення рейтингу діяльності педагогічних працівників;

-        презентація потенціалу закладу через досягнення гуртківців на обласному, Всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Важливе місце у вихованні гуртківця й створення позитивного іміджу має сучасна організація навчально-виховного процесу. Перед педагогами Станції стоїть завдання — виховати  особистість через призму знань про навколишній світ.

З цією метою в  комунальному закладі „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради навчається  900 - 1000  вихованців  в 65 гуртках.

 Гуртки функціонують  на базах 17 загальноосвітніх навчальних закладів  м. Рівного, Рівненського зоопарку загальнодержавного значення, Будинку культури с. Вересневе Рівненського району, Рівненського обласного молодіжно-громадського об’єднання „Спортивний клуб „Вітер”, Рівненського державного гуманітарного університету.

   У двох відділах – екології і квітництва, біології та сільського господарства працюють гуртки: юних біологів, юних зоологів, юних іхтіологів,  юних друзів природи, екологів, знавців лікарських рослин, юних рослинників, юних овочівників, юних квітникарів, юних бджолярів, юних конярів, „Основи біології”, „Аплікація з соломи”, „Розпис по тканині”, „Захоплююче лозоплетіння”, „Основи біоетики”, „Юні садівники”, „Саду мого дивосвіт”, „Екологічний дизайн”, „Народна творчість”,  „Фотоекологи”.

Педагоги закладу працюють над виконанням  таких завдань навчально-виховного процесу:

 1. Формування творчої  особистості, наукового світогляду і культури гуртківця, самовизначення, самоствердження вихованців у пошуках цікавої справи.

2. Створення оптимальних умов для здобуття дітьми та учнівською молоддю знань, умінь, навичок за інтересами та уподобаннями, інтелектуального розвитку.

3. Сприяння розвитку, стимулюванню та реалізації духовного і творчого потенціалу, професійному самовизначенню.

4. Диференційоване здійснення навчально-виховного процесу відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей гуртківців.

5. Пошуки у кожному гуртку нового змісту, форм і методів роботи, впровадження індивідуальних та групових занять у роботу керівників гуртків.

6. Підвищення рівня підготовки гуртківців – учасників обласних та всеукраїнських конкурсів, змагань, виставок, конференцій тощо.

7.   Науково-дослідницька діяльність.

8.  Створення умов для роботи з обдарованими дітьми.

9.  Формування в гуртківців свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих,  навичок безпечної поведінки.

Основна мета діяльності гуртків – навчити дитину орієнтуватись у розмаїтті природного середовища, усвідомити значення природи для життя людини і необ­хідності оберігати її. Перед керівником гуртка стоїть завдання – виховати підростаюче покоління у традиції гармонійного співіснування з природою, раціонального використання та відтворення її багатств, у психологічній готовності оберігати природні цінності. Екологічне виховання  ґрунтується на засвоєнні дітьми системи знань про природу, про існуючі в ній зв’язки і взаємності, на усвідомленні впливу діяльності людини на природу. Під керівництвом педагогів розвиваються притаманні дітям любов, потяг до природи, виховуються почуття співпереживання, що є необхідною основою формування особистості.

Діяльність гуртків сприяє поліпшенню навчально-виховної роботи, розширенню і поглибленню знань учнів з біології, допомагає трудовому та естетичному вихованню, свідомому вибору майбутньої професії.

У практику закладу активно увійшли:

-        проектні технології, що забезпечують інтеграцію знань і вмінь із різних видів діяльності (міжпредметні зв’язки);

-        технологія розвивального навчання;

-        технологія проблемного навчання;

-        ігрові технології, що формують навички розв’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів;

-        інформаційно-комунікаційні технології;

-        тренінги;

-        технологія „Портфоліо”;

-        технологія колективних творчих справ.

Ідея втілення інноваційних технологій в управлінську, методичну  та навчально-виховну діяльність передбачає досягнення мети високоякісної позашкільної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині умови для творчого розвитку, самореалізації та самоутвердження у різних соціальних сферах.

Однак інноваційність як дидактичний засіб чи система має при цьому втілитися  у навчальні заняття гуртків. Реалізація ідеї створення інноваційних занять виявляється не дуже легкою. Ідея втілення інноваційних технологій в навчання стала останнім часом предметом інтенсивних теоретичних та практичних досліджень. Інноваційні технології дають можливість, з одного боку, показати гуртківцям „світ у цілому”, а з  іншого - звільнений за рахунок цього навчальний час використовувати для повноцінного здійснення профільної освіти у навчально-виховному процесі. Сприйнятливість педагогів закладу до інновацій – один із основних індикаторів конкурентоспроможності позашкільного навчального закладу.

 У комунальному закладі ,,Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради впроваджуються такі інноваційні технології:

1.     У навчально-виховному процесі:

1.1.Школа лідера-еколога

Навчитися самим та навчити інших мислити „екологічно” такий  девіз слухачів Школи лідера-еколога, яка створена на базі комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради. В школі навчаються діти різних вікових категорій. Формування екологічних знань здійснюється через розроблені спеціальні диференційовані завдання – ігрові елементи для  молодшого та середнього  віку, дискусійні форми – для гуртківців старшого віку. В популяризації екологічних знань  використовуються нестандартні форми роботи: еколабіринт, екомарафон, екологічний мітинг, екологічний бумеранг, екологічний турнір знавців природи.

1.2. Лабораторія в природі

Екологічна експедиція ЮНЕКО, створена на базі комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, наметовий табір якої розташовується на території Рівненського природного заповідника (Білоозерське лісництво) Володимирецького району, є своєрідною лабораторією в природі. Юні екологи вивчають групи фітоценозів і зооценозів, їх систематичний склад, ознайомлюються з особливостями біології та поширенням окремих видів тварин та рослин Білоозерського масиву, працюють на пробних ділянках та складають морфолого-біологічні описи деревних та трав’янистих рослин місцевої флори за програмою GLOBE,  проводять самостійні спостереження за живими об’єктами, вивчають методику непрямого обліку тварин за слідами їх життєдіяльності, визначають птахів за їх співом, голосовими сигналами та особливостями зовнішнього вигляду, самостійно проводять орнітологічні обліки, беруть участь у тренінгу „Про що розкажуть сліди?” Члени експедиції досліджують гідрологічні об’єкти місцевості, визначають прозорість, солоність, вміст розчиненого кисню, хімічний склад, кислотність та лужність води озера Білого, знайомляться,  з методикою закладання та складання  паспорта пробної площі, проводять  моніторинг лісової та рекреаційної пробних площ на території Білоозерського лісництва. Як результат діяльності експе­диції накопичується банк даних, що слугує цін­ним матеріалом для опра­цювання під час навчаль­ного року. До роботи в експедиції запрошують науковців з вузів Києва, Львова, Рівного.     

1.3.     Країна „Юннатія”

 

Країна „Юннатія”- добровільна організація гуртківців комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, яка забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами в інтересах учнів навчального закладу. Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність у співробітництві з адміністрацією та колективом педагогів, а також з батьківським комітетом. Очолює роботу рада в складі: президента країни, голів комітетів, секретаря. Координують роботу дитячого самоврядування педагоги–радники. Найвищий орган самоврядування – Конференція. Скликається не рідше одного разу на рік. Шляхом відкритого голосування на конференції затверджують структуру і склад органів країни “Юннатія”. Станція – маленька держава – республіка.  Її громадяни – вихованці, батьки, педагоги, а отже, за визначенням, вони є рівними в своїх правах. Країна „Юннатія” має свою газету „Палітра”. В газеті висвітлюються новини з життя Станції юних натуралістів, публікуються результати юннатівських досліджень і спостережень, друкується інформація про цікаві факти з життя тварин, творчі доробки членів усіх гуртків.

 

 

1.4.Творча майстерня за інтересами

На базі комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради екологічне виховання школярів здійснюється в позаурочний час засобами дизайну, тобто через творчу діяльність вихованців гуртків у творчих майстернях  за інтересами: „Орігамі”, „Паперові витівки”, „Чарівний пензлик”, „Країна бісеру”, „Сувенірна майстерня”, „Чарівна стрічка”, „Всяка всячина”, „Розпис по тканині”, „Вербова гілка”. Керівниками  гуртків складено кілька оригінальних методичних розробок, в яких наголос зроблено на утилітарне, практичне пізнання світу. Переробляючи, використовуючи в новій якості старі речі та предмети, діти водночас навчаються дбайливому ставленню до довкілля, протистоять забрудненню своєї оселі, подвір’я, міста. Проект „Вперед – в минуле!” – це відродження народних культурних традицій, формування в підростаючого покоління зацікавленості й поваги до художнього промислу, культурних цінностей та спадщини українського народу.

1.4.   Крок до майбутнього

В процесі проведення гурткових занять, на базі  комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, є можливості ознайомити учнів із різними професіями. Якщо керівник гуртка визначає, що учень має нахили до однієї з професій, з ним проводиться індивідуальна робота, щоб поглибити  знання і уміння, ще більш зацікавити професією, яка йому подобається. Щорічно в закладі проводиться Тиждень профорієнтації. Гуртківці мають змогу ознайомитись з широким колом професій, пов'язаних з діяльністю Станції юних натуралістів, за допомогою газети „Вітрина професій”, отримати інформацію щодо особливостей професійної діяльності біологів, хіміків, агрономів, та як спрямувати себе на вибір майбутньої професії і як не помилитись у виборі. Впродовж тижня для юннатів усіх творчих об'єднань проходить аукціон „Рейтинг професій” – відкрите голосування за майбутню професію. Найпопулярнішими у юннатів у 2016 році виявились професії:  психолог, фотограф,  флорист.

      2. В методичній роботі:

2.1. Центр молодіжних інновацій

На базі комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради створено Центр  молодіжних інновацій, головною метою якого є здійснення науково-просвітницької діяльності, заохочення інноваційних та  інтеграційних технологій розвитку особистості дитини, підтримка талановитої учнівської молоді, допомога у задоволенні їх наукових інтересів та особистісної самореалізації.

Вступити до центру  може кожен бажаючий старшокласник з навчальних закладів області,  вступ базується на принципі добровільності.

Основні напрями діяльності: здійснення консультативно-інформаційної підтримки учнівської молоді  за різними напрямами навчальної, наукової, соціальної, громадської та інших видів інноваційної діяльності; моніторинг потреб та проблем українського соціуму; інформування про діяльність Центру, популяризація його діяльності за допомогою засобів масової інформації, офіційного сайту Станції юних натуралістів.

   2.2.  Методичні читання

Методичні читання, які проводяться в комунальному закладі „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, сприяють підвищенню педагогічної майстерності керівників гуртків і мають на меті узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Вони проводяться щосереди з актуальної педагогічної тематики. На них обговорюються новинки методичної літератури, керівники гуртків впродовж певного періоду працюють над окремими темами науково-методичної проблемної теми і доповідають про результати свого дослідження.

Методичні читання є продуктивною формою методичної роботи. Цінність її полягає в тому, що керівники гуртків самостійно опрацьовують методичну літературу з актуальної проблеми, аналізують власний та передовий педагогічний досвід.

         3.В управлінській діяльності:

  3.1. Моніторинг якості навчально-виховного процесу

  Моніторинг якості навчально-виховного процесу в  комунальному закладі „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради – найважливіша умова підвищення ефективності управління системою освіти, удосконалення процесів навчання і виховання. Він є систематичним, планомірним і систематизованим.

У рамках моніторингу ставляться такі завдання:

1. Виявлення досягнень вихованців, зокрема перемоги у еколого-натуралістичних конкурсах та акціях.

2. З’ясування причин відмінностей  досягнень у різних категоріях вихованців.

3. Виявлення факторів, які суттєво впливають на стан досягнень.

4. Корегування навчального процесу і його навчально-методичного забезпечення на основі аналізу результатів вимірювань і досліджень.

5. Підготовка позашкільного навчального закладу до широкого застосування різних засобів діагностування.

6. Впровадження сучасних технологій, проведення підсумкового контролю у вигляді творчих звітів гуртків.

Моніторингові дослідження навчально-виховного процесу дозволяють одержати такі ре­зультати:

1. Об'єктивно оцінити стан навчально-виховного процесу.

2. Одержати об'єктивну інформацію про якість роботи кож­ного керівника гуртка.

3. Розбудити бажання керівників гуртків до творчої роботи, прагнення підвищити свій методичний рі­вень, досягти найбільш високих результатів у сво­їй роботі.

4. Сформувати групу однодумців із педагогів, що бажають творчо працювати над пробле­мою підвищення рівня підготовки вихованців.

5. Створити союз однодумців: заступник директора – керівники гуртків – вихованці.

6. Підвищити інтерес вихованців до гурткової роботи та результативність участі у еколого-натуралістичних  конкурсах різного рівня.

7.  Проводити порівняння результатів моніторингу з анало­гічними результатами минулих років.

8.  Прогнозувати подальшу роботу з управління навчально-виховним процесом у позашкільному навчальному закладі.

Глобальний розвиток інформаційних технологій  призвів в останнє десятиліття до їх стрімкого проникнення у сферу освіти. У сучасному навчальному закладі змінилось поняття навчання: засвоєння знань поступається місцем умінню користуватися інформацією, отримувати її з різноманітних джерел. Педагогам слід усвідомлювати, що сьогодні, в умовах розвитку постіндустріального суспільства, відбувається інтеграція освітнього середовища у глобальний інформаційний простір, і, якщо будуть упущені певні кроки у даному напрямку, то такі важливі інститути, як позашкільні навчальні заклади, можуть залишитися поза рамками розвитку сучасного суспільства.

Задачу формування особистості, готової до життєдіяльності на інформативній основі, сьогодні не можливо розв’язати без створення єдиного інформаційного освітнього простору позашкільного навчального закладу, адже саме з його допомогою можна перейти на якісно новий рівень в підходах до використання  комп’ютерної техніки та інформаційних технологій у всіх структурних підрозділах закладу, підвищення якості навчально-виховного процесу та ефективності управління закладом.

Вагомою складовою інформаційного простору закладу може стати сайт, як електронний представник його в мережі Інтернет. Його створення – це крок до відкритості навчально-виховного процесу, що сприяє приверненню уваги громадськості, батьків до питань формування та реалізації освітньої політики закладу.

Сайт слід розглядати, насамперед, не як технологічну проблему, а як проблему управління закладом. Головними у цій непростій справі постають не питання програмування або дизайну, а проблематика структурування інформації про заклад, орієнтування на користувачів сайту, робота з його змістом, мовою подачі інформації.

Сучасний стан розвитку  освіти вимагає якомога ширшого залучення методів, що довели свою ефективність в суміжних галузях і можуть бути успішно використані для задоволення потреб позашкільних навчальних закладів у підвищенні їх конкурентоздатності на ринку освітніх послуг, які постійно перебувають у динаміці.

З огляду на це, у процесі реалізації завдань єдиного інформаційного освітнього простору особливо перспективним видається залучення в діяльність закладів такої маркетингової технології, як паблік рілейшнз (ПР) - спеціальної системи комунікацій, спрямованих на організацію громадської думки в бажаному для навчального закладу напрямку з метою більш успішного функціонування закладу та підвищення його репутації в суспільстві [2;3;4].

Термін „паблік рілейшнз" або „зв'язки з громадськістю” (коротко – ПР, або „піар”) увійшов у свідомість пересічного українця досить недавно – лише у 90-ті роки XX століття. Тому, до цілеспрямованого застосування прийомів і методів ПР у сфері функціонування освітньої галузі, на ринку освітніх послуг, а також до усвідомлення актуальності цієї проблеми більшість навчальних закладів лише починає наближатися [5;6;7].

У процесі своєї діяльності позашкільний навчальний заклад постійно стикається з широкими колами громадськості: місцевими, регіональними та центральними органами державної влади, засобами масової інформації,  учнями загальноосвітніх шкіл та їх батьками, громадськими організаціями; , закладами-конкурентами, тощо. Саме в цих колах формується громадська думка про заклад та якість послуг, які він надає. Раціонально організована робота ПР дозволяє встановити ефективне співробітництво з громадськістю, формувати та зміцнювати позитивну громадську думку про позашкільний навчальний заклад та якість його освітніх послуг.

Цілеспрямований комплекс заходів ПР сприятиме підвищенню авторитету позашкільного навчального закладу у його навколишньому оточенні та створенню його позитивного іміджу (англ. – образ). Ефективним інструментом технології паблік рілейшнз може стати сайт, як електронний представник закладу в мережі Інтернет, який всебічно висвітлює освітню, науково-практичну, громадську діяльність, надає можливість обмінюватись знаннями, творчими ідеями, досягненнями, формами роботи [8].

З іншого боку, сайт є ефективним інструментом для  вирішення завдання  розширення освітніх можливостей позашкільного закладу, відображення діяльності гуртківців та педагогів для зовнішніх відвідувачів мережі Інтернет, інформаційної підтримки учнів та педагогів, проведення дистанційних семінарів, вебінарів, он-лайн конференцій, конкурсів.

Якість функціонування сайту, як складової інформаційного освітнього простору, напряму залежить від виконання основних завдань та напрямків роботи ПР в діяльності навчального закладу, а саме:

- розробка системи прийомів та методів, спрямованих на покращення взаєморозуміння між закладом та його численними „цільовими аудиторіями” (спеціальний ПР-термін, що означає соціальні групи, організації, інші заклади, з якими взаємодіє позашкільний навчальний заклад);

- реалізація заходів, спрямованих на усунення бар’єрів, що перешкоджають поширенню інформації про заклад, та зайвих перепон, що виникають у процесі комунікаційного зв’язку закладу з його цільовими аудиторіями (неправдиві, шкідливі слухи, дезінформація тощо);

- розробка системи заходів, що мають уживатися у конфліктних та кризових ситуаціях;

- постійний моніторинг ситуації, що складається в середовищі співробітників, гуртківців закладу та розробка заходів щодо її контролю та оптимізації;

- створення яскравого неповторного образу закладу, відмінного від конкурентів.

Реалізація вищезазначених напрямків діяльності переслідує наступні цілі:

1. Позиціювання закладу, тобто надання йому оригінального, сприятливого іміджу.

2. Створення стійкої позитивної громадської думки щодо високого авторитету закладу та якості його освітніх послуг.

 3. Вихід навчально-виховної  діяльності закладу на якісно новий, вищий рівень розвитку.

 4. Отримання поштовху для постійного розвитку освіти в державі в цілому.

Головним засобом досягнення цих цілей є розвиток комунікації (громадських зв’язків) навчального закладу з його соціально-економічним середовищем: гуртківцями та їх батьками, органами влади, засобами масової інформації, бізнес-структурами, громадськими організаціями шляхом проведення широкого кола різноманітних заходів, які мають привернути якомога більшу увагу учасників цього середовища до діяльності закладу, викликати повагу і розуміння суспільного значення цілей, які ставить перед собою навчальний заклад, стимулювати поглиблення довіри до якості освітніх послуг, що їх надає заклад тощо.

Тому будь-яка подія, до якої має відношення заклад, повинна не залишатися в його стінах, так би мовити „для внутрішнього використання”, а ставати відомою якомога ширшому колу громадськості, стимулюючи подальший інтерес до діяльності навчального закладу і формуючи стійку позитивну громадську думку по відношенню до нього [8], тобто зовнішній імідж.

Робота щодо підвищення іміджу закладу велася через презентацію позашкільного освітнього потенціалу закладу. Усе, що відбувалося у комунальному закладі ,,Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради постійно висвітлювалося на сайті, який створений в 2007 році. Тепер із сайту можна отримати всю детальну інформацію про заклад, ознайомитись з  нормативними документами та методичними матеріалами, переглянути світлини, розробки занять, навчальні програми, анонси подій. У 2014 році сайт було повністю оновлено. Він допомагає висвітлювати життя закладу, що сприяє створенню позитивного іміджу та реалізації презентаційного потенціалу. Створений простір спілкування на сайті закладу слугує показником для професійної рефлексії адміністратора і педагога, надає цікавий діагностичний матеріал для осмислення діяльності. Сайт став комунікативним інструментом у спілкуванні із „зовнішніми” суб’єктами – батьками, працівниками загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області. Сайт  сприяє підвищенню відкритості навчального закладу, створює такі контактні можливості, які в off-line часто мають певні утруднення. Сайт як елемент глобальної Інтернет-системи [9] став одним з інформаційних суб’єктів єдиного інформаційного освітнього простору міста, області і навіть країни.

З метою формування позитивного іміджу еколого-натуралістичної та дослідницької діяльності практикується активна співпраця з засобами масової інформації для висвітлення діяльності комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, популяризації кращого досвіду з питань еколого-натуралістичної, природоохоронної та дослідницької роботи, привернення уваги місцевих органів до екологічних проблем та проблем позашкільної освіти.

Заклад продовжує плідну співпрацю із Рівненською обласною державною телерадіокомпанією при підготовці науково-пізнавальної телепередачі для малят ,,Невгамовні дослідники”. Гуртківці та педагоги – активні учасники програми. Педагоги проводять майстер-класи, діляться досвідом роботи, розповідають про останні новини закладу. Гуртківці знайомлять малят із різноманітністю рослинного і тваринного світу, життєвими циклами тварин і рослин, особливостями догляду за домашніми улюбленцями, змінами в живій та неживій природі, що формує пізнавальні інтереси дітей, формує у них ціннісні ставлення до природи рідного краю. За три роки гуртківці були учасниками більше тридцяти передач.

Налагоджена співпраця із Рівненською обласною державною телерадіокомпанією при підготовці радіопередач на радіо ,,Наш край”. Гуртківці знайомлять слухачів із правилами поведінки в природі, діляться спостереженнями за живою і неживою природою, ведуть пропагандистську роботу із залучення школярів області до природоохоронної роботи, діляться враженнями від участі у всеукраїнських фестивалях та конкурсах, презентують власні досягнення еколого-натуралістичної роботи.

До PR-заходів, крім створення сайту та співпраці із Рівненською обласною державною телерадіокомпанією, можна віднести створення рекламних буклетів ,,Екологічна палітра”, видання ,,Екологічних вісників”, в яких узагальнюється кращий досвід роботи, розробка регіональних навчальних програм, написання статей про напрямки роботи закладу та його досягнення, які публікуються у вісниках Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді і допомагають заявити про себе на рівні України, створення емблеми позашкільного закладу, активний пошук додаткових джерел фінансування, проведення масових заходів із залученням громади, які популяризують роботу Станції, участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах та заходах.

Важливим напрямком роботи з формування позитивного іміджу є участь у міжнародному практичному науково-освітньому проекті GLOBE, який запроваджено з метою виконання завдань екологічної освіти, сформульованих на Міжурядовій конференції з екологічної освіти (Тбілісі, 1977 р.), та у зв’язку з рішеннями, прийнятими на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) про важливість екологічної освіти для сталого розвитку суспільства 22 квітня 1995 року. Міжнародна програма GLOBE – "Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення довкілля" - це міжнародний практичний науково-освітній проект, який об'єднує зусилля учнів, учителів і вчених-дослідників з метою  отримання додаткової інформації про навколишнє середовище шляхом збору даних і проведення спостережень.

Головною метою програми є підвищення розуміння учнями навколишнього середовища та природничих наук; сприяння покращенню наукового розуміння Землі як системи; побудова та підтримання глобальної спільноти учнів, вчителів та громадян і заохочення наступних поколінь вчених та громадян світу до діяльності з метою поліпшення довкілля.

Програмою GLOBE нині визначено шість напрямків наукових досліджень. Вихованці гуртка ,,Юні метеорологи” комунального закладу ,,Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради (керівник   Гайдаченко Л.П., завідувач відділу методичної роботи) разом із учнями Дубровицького  навчально-виховного комплексу ,,Ліцей – школа І-ІІ ступенів” (керівник Батан О. Г., вчитель географії) працюють у напрямку ,,Атмосферні дослідження”. З 17 по 23 листопада 2014 року спільно з школярами міста Хельсінкі (Фінляндія) був реалізований проект ,,Тиждень кліматичних спостережень”, в рамках якого було проведено порівняльний аналіз  погодних умов України та Фінляндії за даний період.

 

Щодня учні на метеорологічному майданчику проводять вимірювання щільності і типу хмарного покриву, температури та вологості повітря, атмосферного тиску, напрямку вітру, кількості опадів.                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

З 2004 року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з комунальним закладом „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, в рамках програми GLOBE, проводить Всеукраїнський конкурс-огляд „Географічний майданчик в дії”. Мета конкурсу-огляду – підвищення ефективності та якості організаційної роботи в рамках моніторингових досліджень навколишнього середовища, поглиблення знань учнів з дослідження окремих компонентів природи, формування екологічної культури та професійне самовизначення особистості. Конкурс проводиться раз на три роки, а кращий досвід висвітлюється в засобах масової інформації (журнали „Паросток”, „Рідна школа”).        

 

 

Важливе місце в системі позашкільної освіти відводиться безпосередньому спілкуванню дітей з природою через проведення комплексних моніторингових досліджень під час виїзних форм навчання: екскурсій, походів, експедицій, польових практик тощо, які допомагають дітям пізнати рідний край, виховати бережливе ставлення до природи.

 

 

Для визначення рівня взаємовідносин в колективі адміністрація – керівник гуртка; керівник гуртка – гуртківці; адміністрація – батьки; керівники гуртка – батьки, визначення стилю управління використовуються анкети,  розроблені в позашкільному навчальному закладі.

Для вивчення думок батьків використовується анкета для батьків „Імідж навчального закладу”

1.     Як Ви оцінюєте атмосферу, що панує у навчальному закладі?

А) комфортна ; Б) звичайна; В) казенна

2.     Який, на вашу думку, рівень організації навчально-виховного процесу?

А) високий; Б) добрий; В) середній; Г) низький

3.     Ставлення керівників гуртків до дітей:

А) доброзичливе; Б) байдуже; В) вимогливе

4.     Де б ви хотіли, щоб ваша дитина займалася у гуртках?

А) у комунальних закладах; Б) у комунальних закладах з платними додатковими заняттями; В) у приватних закладах; Г) вдома

5.     Який режим роботи закладу вас більше влаштовує?

А) 8.00 - 17.15; Б) 8.30 – 17.45; Г) 9.00 – 18.15;

6.  Ми, батьки, хочемо, щоб наша дитина, відвідуючи заклад: (цифрами розставте пріоритети)

А) була у безпеці; Б) отримувала хороші знання; В) розвивалася як особистість; Г) була здоровою, фізично підготовленою; Д) виховувала характер; Є) навчилася спілкуванню з природою, була комунікабельною;

 Ж) навчилася нестандартно мислити; З) вільно працювати з комп’ютером; К) набула гарних манер; Л) була ерудованою; М) уміла організувати своє життя; Н) оволоділа основами ділових стосунків; О)визначилася з вибором майбутньої професії

7.  Ви б хотіли,  щоб Ваша дитина відвідувала саме наш заклад?

А) так; Б) можливо; В) ні

8.  Чи є у Вас конкретні пропозиції та побажання до адміністрації закладу? 

 

Психологом розроблені поради керівнику гуртка для формування привабливого іміджу в колективі:

 

 

-        будьте зовні привабливим ;

-        опануйте мистецтво усної та писемної мови;

-        розробіть конструктивну стратегію поведінки, ефективну поведінкову техніку й обґрунтовану поведінкову тактику;

-        дотримуйтесь норми службової субординації і вимог культури ділових взаємовідносин;

-        умійте керувати і володіти собою;

-        своєчасно виконуйте обіцянки. Якщо не змогли виконати – не виправдовуйтеся, а визначте новий термін і стримайте слово, нехай з деяким запізненням;

-        будучи впевненим в собі, уникайте самовпевненості;

-        ніколи не забувайте, що ваша думка чи позиція не завжди найкращі, є й інші думки та позиції, аж ніяк не гірші;

-        будьте терплячі до недоліків людей, якщо ці недоліки не заважають діяльності навчального закладу;

-        займайтесь тільки тими питаннями, у вирішенні яких ваша особиста участь обов’язкова;

-        хваліть на людях, осуджуйте віч-на-віч;

-        умійте слухати, майте нескінченне терпіння;

-        відхиляйте непотрібні пропозиції, але тактовно, чемно;

-        не залишайте без ретельного аналізу жоден випадок невдачі чи збою, промаху;

-        створюйте сприятливий психологічний клімат [9].

Висновки. Після наполегливої кропіткої колективної роботи щодо створення іміджу ми простежили його позитивну динаміку. Проведене повторне анкетування довело, що імідж закладу істотно зріс. За останні роки адміністрація та педагогічний колектив можуть стверджувати, що в закладі відбулися якісні зміни:

-        постійно проводяться моніторингові дослідження якості освітнього процесу, розвитку творчих здібностей гуртківців;

-        створено систему роботи з обдарованими і здібними дітьми;

-        активно впроваджуються інновації, інформаційно- комп’ютерні технології;

-        постійно розробляється нове програмне забезпечення, вводяться в дію нові гуртки, які дають змогу урізноманітнити дозвілля учнівської молоді;

-        проведення колективних творчих справ ( юннатівського ярмарку, Дня відкритих дверей, гра ,,Паросток”) сприяє об’єднанню, згуртуванню батьків, вихованців та педагогів;

-        створено комфортні умови для навчання і виховання;

-        на сайтах Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, сайті Рівненської обласної ради та сайті Станції юних натуралістів постійно рекламується заклад, презентується його потенціал, що дає можливість підняти імідж закладу на рівні міста, області та України;

-        налагоджено співпрацю з громадськістю, спонсорами, їх залучено до управління закладом;

-        активізовано роботу учнівського самоврядування;

-        упроваджені та використовуються активні форми роботи з учнями (конкурси, екскурсіі, дослідницькі проекти, волонтерська діяльність, презентації, ігри);

-        тісною стала співпраця керівників гуртків із психологічною службою;

-        зросла кількість заходів та збільшилася кількість вихованців, які виявляють бажання брати участь у житті гуртка та закладу;

-        зросла участь кожного в реалізації завдань навчально-виховного процесу.

Учасники агітбриг

 

Головним напрямом роботи комунального закладу ,,Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради є підтримка загальнодержавної програми пошуку, практичної діагностики, навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей, націлена на підготовку творчої особистості; оволодіння вихованцями знаннями про   навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання  екологічних  проблем,  залучення  до практичної  природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування  знань,  навичок  в  галузях  сільського  господарства: квітництво, лісництво, садівництво, бджільництво.

Шукаючи шляхи поєднання звичного й нового, прагнемо модернізації наявного творчого потенціалу кожного педагога. Використання передових педагогічних технологій педагогами Станції сприяє високій якості навчально-виховного процесу, про що свідчать досягнення вихованців та керівників гуртків на Всеукраїнських конкурсах.

Новий зміст освіти, освоєння нових навчальних програм, створення авторських програм, пошук оригінальних методик викладання — усе це спонукає педагогів закладу до творчої, дослідницької роботи, створює прекрасні умови для розвитку творчих здібностей та самореалізації особистості вихованців як необхідної умови становлення особистості як творця і проектувальника власного життя, позитивно впливає на формування іміджу.

Створення позитивного іміджу закладу підвищує ефективність його діяльності, дає можливість найповніше задовольнити потреби клієнтів, якими є передусім гуртківці та їх батьки. Кожен батько хоче, щоб позашкільний заклад дитина відвідувала з користю і не розчарувалася у своєму виборі. З іншого боку, кожен директор і педагогічний колектив мріють, щоб їхній заклад виокремлювався з-поміж інших і був конкурентоспроможним.

Сформований позитивний імідж дозволяє вирішувати такі завдання:

-        підвищення привабливості і конкурентоспроможності позашкільного навчального закладу, в першу чергу, для вихованців та їх батьків;

-        підвищення ефективності заходів щодо надання якісних освітніх послуг;

-        поліпшення соціально-психологічного мікроклімату в колективі;

-        підвищення рівня організації культури позашкільного навчального закладу й якості освіти.

 Отже, імідж навчального закладу – це складне явище, яке містить чимало чинників. Метою формування позитивного іміджу позашкільного навчального закладу є підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій, установлення та розширення партнерських зв’язків. Знання особливостей його структурних компонентів дозволяє свідомо та цілеспрямовано формувати позитивний імідж позашкільного навчального закладу та продовжувати досліджувати його вплив на конкурентоспроможність та роль на сучасному ринку.

 

Літературні джерела:

 

1.Карамушка Л.М. Психологічні основи організації управління сучасними освітніми закладами / Л.М.Карамушка //Психолого-педагогічні проблеми гуманізації шкільної освіти. Київ-Рівне, 1997.- С.21-23.

2.Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров. - М: М-пресс, 2002. – 480 с.

3. Блэк С. Паблик рилейшнз. : Пер. с англ. - М.: Сирин, 2003. – 202 с.

4. Буари Ф. Паблик рилейшнз или стратегия доверия. - М.: Инфра-М, 2001. 178 с.

5. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб. - Київ: Т-во „Знання", КОО, 2001. – 456 с.

6. Комаровський О. В. Паблік рилейшнз в освітньому просторі / Активізація креативного потенціалу особистості // Зб. наук.-метод. праць. За ред. Третьяченко В. В. (гол. ред. кол.), Гладушиної Р. М., Сорочан Т. М., Філіппова В. Л. та ін. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 92-95.

7. Почепцов Г. Г. Паблик рилейншз: Навч. посіб. - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 506 с.

8. Шепель В. Имидж: (Воздействие внешнего облика людей друг на друга) / В.Шепель //Воспитание школьников. – 1994.-№6.- С.32-35.

9. Грицюк Л. Імідж школи: його вплив на конкурентоспроможність закладу на освітньому ринку. // Директор школи.- 2-15.-№9-10.- С.65-74.