1 2 3 4

Програма гуртка "Друзі природи" молодший шкільний вік, автор: Омельченко М.І.

28 лютого 2017 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНіСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

комунальний заклад «станція юних натуралістів»

Рівненської обласної ради

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

09. 09. 2013   03

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації

 

10. 09. 2013  555

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

гурток «Друзі природи»

 

1 рік навчання

 

 

 

 

 

м. Рівне-2013


 

 

Автори:

Омельченко Михайло Іванович – керівник гуртків комунального закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

Бондар Тетяна Віталіївна – керівник гуртків комунального закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

 

Рецезенти:

Давидюк Наталія Юріївна – методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук.

Ровкач Ангеліна Василівна – головний спеціаліст відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Остафійчук Тетяна Василівна – директор, керівник гуртка-методист комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

Мороз Євдокія Павлівна – методист комунального закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

 

 

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма гуртка «Друзі природи» створена на основі програми гуртка «Юні друзі природи» для молодшого шкільного віку, рекомендованої Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Міністерством освіти і науки України у 2001 році для гуртків еколого-натуралістичного напряму, у яку внесено зміни і доповнення.

         Програма гуртка  «Друзі природи» розроблена для дітей молодшого шкільного віку. Кожне заняття триває 2 години, а екскурсії в природу розраховані на 3 години.

Мета програми – формування у дітей розуміння взаємозв'язку природних явищ, виховання у них екологічно грамотної поведінки в природі.

Завдання:

- ознайомити дітей із типовими представниками рослинного і тваринного сві­ту рідного краю;

- створити умови для набуття дітьми умінь та навичок проведення фенологічних спостережень, годівлі птахів;

- виховувати у дітей відповідальне став­лення до природи;

- розвивати у дітей спостережливість, екологічну культуру.

Програма побудована на основі загально дидактичних принципів (науковості, систе­матичності, доступності, послідовності, зв'язку навчання з життям). У ній відображені і специфічні принципи (краєзнавчий, сезонності, народознавчий). Програма перед­бачає ознайомлення дітей з рослинним і тваринним світом, метеорологічними явищами. Це дає можливість вихованцям орієнтуватися у природному середовищі, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки та формувати правильну поведінку в природі.

         Змістом даної програми передбачено теоретичне та практичне отримання додаткових знань та набуття певних навичок щодо ведення фенологічних спостережень і дослі­джень. Кожний розділ програми передбачає зв'язок теоретичних занять з безпосереднім спілкуванням з природою (проведення екскурсій, фенологічних спосте­режень, практичних робіт).

         Практичні заняття на природі сприяють розвитку в юннатів практичних природоохо­ронних умінь (годування птахів узимку, участь у акціях «Синичка», «Годівничка», «Пролісок»).

Принцип науковості реалізується в процесі формування понять про природу та природні явища.

Враховуючи вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, програмою запла­новано використання різноманітних форм і методів подачі матеріалу. Пропонується використовувати загадки, вікторини, кросворди, різноманітні ігрові форми та різні тех­нічні засоби навчання.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

 

   Назва розділу

               Кількість годин

теоретичних

практичних

разом

 

Вступ

2

-

2

1.

Природа - наш дім

2

4

6

2.

Сезонні зміни в природі. Ведення фенологічних спостережень

16

28

44

3.

Рослинний світ рідного краю

6

12

18

4.

Тваринний світ рідного краю

8

12

18

5.

Лікарські рослини місцевості

2

8

10

6.

Ліс – зелене багатство країни, його збереження та охорона

2

4

6

 

7.

Охорона природи

12

12

24

8.

Наш рідний край

8

6

14

 

Підсумок

2

-

2

                   Всього:

60

86

144

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Вступ (2 год.)

Ознайомлення гуртківців з планом роботи. Правила техніки безпеки під час виконання прак­тичних робіт і екскурсій. Значення знань з природознавчих дисцип­лін у природоохоронній діяльності людини.

 

Розділ 1. Природа - наш дім (6 год.)

Теоретична частина. Значення природи у житті людини. Вплив людини на природу. Ознайомлювальна екскурсія в кабінети, куточок живої природи, на навчально-дослідну земельну ділянку.

         Практична частина.

1. «Малюємо природу».

2. Екскурсія в міський парк. Знайомство з природою.

 

         Розділ 2. Сезонні зміни в природі. Ведення фенологічних спостережень (44 год.)

Теоретична частина. Основні правила ведення фенологічних спостережень. Календар природи та щоден­ник фенологічних спостережень. Значення сезонних явищ для господарської діяльності людини.

Осінь у лісі. Відліт птахів. Підготовка тварин до зими. Осінні зміни в житті водо­ймищ.

Дарунок осені — гриби. Різноманітність грибів. Правила збору. Перша допомога при отруєнні грибами.

Життя тварин узимку. Визначення слідів на снігу. Життя під водою. Рослини-первоцвіти. Ранньоквітучі весняні рослини та їх охорона. Тварини навесні. Народження малят у тварин. Приліт птахів. Комахи весною.

Літо на порозі. Вивчення розвитку земноводних на прикладі жаби.        

     Практична частина.

1. Спостереження за розпусканням зрізаних гілок дерев в кабінеті взимку.

2. Участь у великому зимовому обліку птахів.

3. Вивчення зимової орнітофауни.

4.Виготовлення годівниць.

5. Пташина їдальня Підгодівля птахів.

6. Виставка робіт з природного матеріалу «Природа і ми».

7. Участь у проведенні свята «День зимуючих птахів». «День зустрічі птахів».

8. Виготовлення листівок на захист первоцвітів.

Екскурсії.

1. Екскурсія до метеорологічного майданчика. Як спостерігати за природою.

2. Осіння екскурсія на природу. Зміни в неживій природі та їх вплив на живу природу. Листопад. Зміна забарвлення листків. Збір природного матеріалу.

3. Екскурсія до місцевого парку з метою визначення дерев і кущів у безлистому стані.    

4. Зимова екскурсія на екологічну стежку з метою вивчення пристосувань рослин до зими. Особливості хвойних дерев та кущів.

5. Весняна екскурсія до місцевого парку. Пробудження дерев та кущів від зимового сну. Сокорух, розпускання бруньок.

6. Екскурсія на навчально-дослідну земельну ділянку. Рослини влітку. Масове цвітін­ня рослин.

 

Розділ 3. Рослинний світ рідного краю (18 год.)

Теоретична частина. Різноманітність рослинного світу. Рослини-гіганти та рослини-карлики. Основні ознаки рослин. Роль та значення рослин у природі та житті людини.

Культурні та дикорослі рослини. Кімнатні рослини. Правила догляду за ними. От­руйні рослини: блекота, дурман. Перша допомога при отруєнні.

Рослини-символи України.

Практична частина.

1. Спостереження за проростанням насіння квасолі та розвитком сходів пшениці.

2. Вивчення впливу світла, тепла, води на розвиток рослин на прикладі кімнатних рослин.

3. Ознайомлення з гербаріями та натуральними живими наочними об'єктами з метою визначення пристосувань рослин до життя в природі.

4. Складання гербарію рослин своєї місцевості.

5. Сезонні роботи з догляду за рослинами навчально-дослідної земельної ділянки.

6. Складання колекцій плодів та насіння різних рослин.

Екскурсія на екологічну стежку з метою вивчення ознак дерев, кущів та трав'янистих рослин, розташування рослин та їх угруповань.

 

Розділ 4. Тваринний світ України (20 год.)

Теоретична частина. Різноманітність тварин. Значення тварин у природі і житті людини. Як тварини при­стосувалися до життя в природі. Відмінні ознаки тварин і рослин.

Зв'язок між рослинним і тваринним світом. Ланцюг живлення. Причини, які пору­шують ланцюг живлення: вплив неживої і живої природи, дії людини.

Ознайомлення з тваринним світом краю (типові представники, їх характеристика).

Свійські та дикі тварини. Правила догляду за свійськими тваринами. Ознайомлення із професіями в тваринницькій галузі.

Тварини в творчості українського народу.

Практична частина.

1. Ведення щоденника спостережень за особливостями поведінки тварин живого ку­точка.

2.  Участь в акції «Птах року».

3. Спостереження за змінами видового складу птахів восени та навесні. Участь у все­світніх днях спостережень за птахами.

4. Конкурс малюнків на захист безпритульних тварин.

5. Демонстрація навчальних відеофільмів.

6. Проведення екологічних ігор.

Екскурсія до зоопарку для ознайомлення з правилами утримання та догляду за ди­кими тваринами, на навчально-дослідну земельну ділянку для ознайомлення з рослинами радіопротекторної дії.

 

Розділ 5. Ліс — зелене багатство країни, його збереження та охорона (6 год.)

          Теоретична частина. Ліс і його значення в природі та житті людини. Типи лісів. Охорона лісів.             

          Практична частина.

1. Участь у «Міжнародному дні Землі».

2.  Проведення екологічних ігор «Загадковий ліс», «Звуки лісу».

     Екскурсія по екостежці для ознайомлення з основними породами дерев і кущів своєї місцевості, їх характеристикою, розповсюдженням, біологічними властивостями та гос­подарським значенням.

 

Розділ 6. Лікарські рослини своєї місцевості (10 год.)

Теоретична частина. Лікарські дерева та кущі: дуб, береза, сосна, липа, глід.

Практична частина.

1. Закладання шкілки лікарських рослин.

2. Проведення гри «Подорож за лікарськими рослинами».

 Екскурсія до місцевого парку з метою знаходження, визначення та збирання лікарської сировини. Правила збирання та охорона. Складання гербарію місцевих лікарських рослин.

 Екскурсія на навчально-дослідну земельну ділянку для ознайомлення з рослинами радіопротекторної дії.

 

Розділ 7. Ліс зелене багатство країни, його збереження та охорона (6 год.)

Теоретична частина. Ліс і його значення в природі і житті людини. Типи лісів. Охорона лісів.

          Практична частина.

1.                 Участь у «Міжнародному дні Землі».

2.                 Проведення екологічних ігор «Загадковий ліс», «Звуки лісу».

Екскурсія по екологічній стежці для ознайомлення з основними породами дерев і кущів своєї місцевості, їх характеристикою, розповсюдженням, біологічними властивостями та господарським значенням.

 

Розділ 8. Охорона природи (24 год.)

         Теоретична частина. Охорона природи в Україні. Державні постанови про охорону природи. Пам'ятні природні місця України.

Причини скорочення чисельності тварин та рослин на землі. Червона книга — сигнал тривоги.

Поняття «природні ресурси», «вичерпність», «використання природних ресурсів».

Роль заповідників у збереженні та відновленні рідкісних і зникаючих видів рослинно­го і тваринного світу.

Правила поведінки в природі.

Що таке повітря? Який його склад? Значення повітря в житті організмів. Причини за­бруднення повітря. Охорона повітря.

Поняття «ґрунт». Роль фунту в житті рослин. Тварини-ґрунтоутворювачі (кріт, до­щовий черв'як). Пристосування цих тварин до життя в фунті. Сміття, ґрунт і людина. Як захистити фунт від ерозії?

         Вода — основа життя. Вода — середовище існування живих організмів. Охорона і раціональне використання водних багатств. Що забруднює воду? Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров'я людини.

          Практична частина.

1. Проведення дослідів для виявлення ступеня забрудненості повітря пилом на при­кладі листків.

2.  Вивчення впливу шумового забруднення на рослинний і тваринний світ.

3.  Виготовлення виробів з природного матеріалу.

4.  Демонстрація навчальних відеофільмів.

5.  Інсценування екологічних казок.

6.  Виявлення причин забруднення водоймищ, що знаходяться поблизу.

7.  Впорядкування території парку.

Екскурсії в природу з метою виявлення і визначення пам'яток природи.

 

Розділ 9.  Наш рідний край (14 год.)

Загальне поняття про клімат. Основні кліматичні фактори та їх вплив на поширення рослин і тварин. Клімат України.

Характерні особливості природи нашого краю.

Природно-заповідні об'єкти області: заказники, пам'ятки природи, краєзнавчі музеї.

 

Підсумок (2 год.)

Завдання на літо.

 

Завдання на літо

1.  Збирання плодів та насіння різних рослин. Складання колекції.

2.  Виготовлення виробів з використанням плодів та насіння.

3.  Ведення літніх фенологічних спостережень за погодою, рослинами і тваринами.

4.   Перевірка народного календаря.

5.   Дослідницька робота:

   - вивчення впливу бур'янів на ріст і розвиток культурної рослини:

   - вивчення впливу густоти посіву на ріст і розвиток рослин.

6.   Проведення спостережень:

   - які комахи сідають на які рослини;

   - поведінки мурах у мурашнику;

   - циклу розвитку білана капустяного.

7.   Догляд за рослинами на земельній ділянці.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- сезонні особливості погоди та клімату свого регіону;

- особливості природних екосистем краю;

- регіональні особливості флори і фауни;

- роль рослин та тварин у природі та їх значення в економіці;

- отруйні гриби і рослини своєї місцевості та запобіжні заходи проти отруєння;

- природно-заповідний фонд свого регіону.

 

Вихованці мають вміти:

- проводити прості фенологічні спостереження за змінами у природі та оформляти їх результати;

- виявляти взаємозв'язки у прояві сезонної ритміки в живій і неживій природі;

- розпізнавати рослини і тварин своєї місцевості, які вивчалися (у природі, колек­ціях тощо);

- визначати риси пристосованості живих організмів залежно від середовища існу­вання;

- доглядати за рослинами і тваринами в куточку живої природи, на земельній діля­нці;

- збирати природний матеріал та формувати колекції, гербарії;

- брати посильну участь у природоохоронних заходах.

 

Вихованці мають набути досвід:

- правил поводження у природі;

- ведення фенологічних спостережень;

- збирання та переробки лікарської сировини;

- охорони рідного краю;

- збирання та формування гербарію;

- догляду за рослинами і тваринами живого куточку;

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Анашкина   Е.  И.  300  вопросов  и  ответов  о  домашних  животных /

Е. И. Анашкина. – Ярославль : Академия развития, 1997. – 208 с.

2. Байбара Т. М. Природознавство: Проб, підручн. для 2 кл. триріч, і З кл. чотириріч, початк. шк. / Т. М. Байбара, Н. С. Коваль. — К. : Веселка, 1996. – 159 с.

3. В гармонії з природою : Збірник еколого-натуралістичних заходів, свят  / за ред. Климчука В. В. — 1999.—160 с.

4.   Волошин О. М. Скарбничка цікавинок з природознавства / О. М. Волошин. — Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. – 231 с.

5.   Волошин О. М. Цікаві завдання з природознавства 3(2) кл. / О. М. Волошин. — Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 48 с.

6. Лисенко П. В. Екологічне виховання дошкільників / П. В. Лисенко. – К. : Освіта 1993.— 160 с.

7.  Листопад О. Г. Нетрациционные методы в экологическом воспитании и образовании  / О. Г. Листопад, В. Е. Борейко // Серия «Природоохранная пропаганда». – 1996.  Вып. 4. – 65 с.

8. Открытие леса / [Сост. Милада Покорна Отто Макиш]. – К. : Нац, экоцентр Украины, 1997. – 90 с.

9.  Похила Л. С. Використання скарбниці народних знань у процесі вивчення біології. Царство Рослини / Л. С. Похила, Г. Ф. Яцук, Б. Б. Гдаль. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 72 с.

10.  Похила Л. С. Використання скарбниці народних знань у процесі вивчення біології. Царство Тварини / Л. С. Похила, Г. Ф. Яцук, Б. Б. Гдаль. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 80 с.

11.   Тарабарина Т. И. И учеба и игра. Природоведение : Популярное пособие для родителей и педагогов / Т. И. Тарабарина, Е. И. Соколова. – Ярославль : Академия развития, 1998. – 240 с.

12.Червона книга України. Рослинний світ / Редкол. Ю. Р. Шеляг-Сосонко (відп. ред.) та ін.— К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана 1996. – 608 с.

13.   Червона книга України. Тваринний світ / Редкол. М. М. Щербак (відп. ред.) та ін. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана 1994. – 464 с.

14. Яришева П. Ф. Основи природознавства Природа України / П. Ф. Яришева.— К. : Вища школа 1995. – 335 с.