1 2 3 4

Програма гуртка "Екологічний дизайн" середній та старший шкільний вік, автор: Дужук С.А.

16 жовтня 2014 - Администратор
   

 

ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

27.05.2019   № 02

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної адміністрації

 

 

 10.06.2019 № 290

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

гурток „Екологічний дизайн”

 

(середній та старший шкільний вік)

 

2 роки навчання

 

 

 

 

Автор:

Дужук Сніжана Андріївна – керівник гуртків-методист комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

Рецезенти:

Давидюк Наталія Юріївна – методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;

 

Мороз Євдокія Павлівна – методист комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Програма гуртка „Екологічний дизайн” створена на основі програм гуртків „Виготовлення сувенірів”, „Технічний дизайн”, рекомендованих Міністерством освіти і науки у 2007 році для гуртків художньо-технічного спрямування, у яку внесено зміни і доповнення. Програму адаптовано до умов позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного спрямування.

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю пошуку відновлення гармонійної взаємодії суспільства з природою, що є життєво необхідним для людини внаслідок екологічних проблем, що були породжені у ХХ ст. та продовжують спричинювати негаразди у ХХІ ст.

Сьогодні є необхідність виділення в окремий напрямок дизайну середовища екологічний дизайн, який вирішує проблему сприятливого впливу на людину проектованого навколишнього середовища.

З метою виховання екологічно свідомого покоління потрібно знайомити дітей з формоутворенням з урахуванням “життєвого циклу продукту”, що враховує вплив на навколишнє середовище усіх матеріалів та технологій як можна раніше.

Мета програми– формування всебічно-розвиненої особистості в процесі вивчення екологічного дизайну.

Основні завдання:

— надати спеціальні знання з питань екологічного дизайну, народних ремесел; навчити використовувати натуральні матеріали у поєднанні з сучасними техніками і технологіями; ознайомити учнів з напрямком у дизайні, який  сприяє утилізації використаних матеріалів;

— сприяти усвідомленню вихованцями функцій природи в житті людини та її самоцінності;

— формувати: вміння і навички працювати з різними природними та штучними матеріалами; почуття прекрасного; свідоме та відповідальне ставлення до праці; почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатність особистості гармонійно співіснувати з природою, поводитися компетентно, екологічно безпечно;

— створити умови для самореалізації, творчого розвитку дітей та молоді;

— пропагувати здоровий спосіб життя та відповідальне ставлення до свого здоров’я та навколишнього природного середовища.

— виховувати культуру праці і спілкування.

Екологічне виховання школярів у гуртку здійснюється засобами дизайну, тобто через творчу діяльність вихованців. Учні знайомляться з традиційними і сучасними напрямками декоративно-прикладного мистецтва, в яких наголос робиться на утилітарне, практичне пізнання світу. Переробляючи, використовуючи в новій якості старі речі та предмети, діти водночас навчаються дбайливому ставленню до довкілля, протистоять забрудненню своєї оселі, подвір’я, міста.

Національно-культурне відродження України передбачає формування національної самосвідомості, творчого мислення особистості. Заняття у студії залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість, творчі здібності, навички гуртківців.

Програма розрахованана роботу з вихованцями середнього та старшого шкільного віку.

Вона передбачає навчання дітей у групах основного рівня і розрахована на 2 роки навчання: перший рік — 144 год. на рік (4 год. на тиждень), другий — 216 год. (6 год. на тиждень).  Кількісний склад навчальної групи —12- 15 учнів.

Робота творчого об’єднання  тісно пов'язана з українським народним мистецтвом, відомими промислами та ремеслами — бісероплетінням, лозоплетінням, писанкарством, ліпленням, флористикою, паперопластикою та ін.

Програма розроблена на основі особистісно-орієнтованого навчання естетико-екологічного спрямування. Передбачаються теоретичні й практичні заняття, різноманітні форми їх проведення.

Значна увага приділяється розробці вихованцями власних дизайнерських проектів.  Учні вчаться застосовувати природні матеріали у поєднанні з сучасними технологіями;  утилізації використаних матеріалів;  використовують матеріали, які раніше вважались відходами людської цивілізації. Програмою передбачено захист учнівських проектів, що стимулює їх діяльність та збільшує вартість виготовлених композицій.

Під час першого року навчання вихованці поступово опановують різні техніки, прийоми виготовлення різноманітних виробів. Вони отримують початкові знання про взаємозв'язок матеріалу, форми й декорування виробів, їхню залежність від призначення, поняття про ритм, рапорт, симетрію, асиметрію, кольорову гармонію.

На заняттях другого року навчання учні закріплюють набуті навики та вміння, опановують нові. Вони самостійно складають план роботи над виробом, працюють з ескізами, кресленнями, розробляють інструктивні картки.

Програма інтегрує знання гуртківців з екології, технології, історії, народознавства, природознавства, біології, креслення.

Корисними є екскурсії до місцевих музеїв, зустрічі з народними умільцями.

Контроль знань і навичок передбачає такі форми: усне опитування у вигляді діалогу з педагогом або іншими вихованцями; різноманітні вікторини та ігри; врахування результатів участі вихованців гуртка у різних конкурсах і виставках.


Основний рівень, перший рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

№ № пп

 

 

Розділ, тема

 

теоретичних

 

практичних

усього

 

Вступ.

Мета та завдання роботи творчого об’єднання. Основні теоретичні поняття. Організаційні питання

2

-

2

1.

Природна скарбниця

10

14

24

2.

Основи композиції

6

12

18

3.

Витинанки

2

8

10

4.

Святкування Новорічних і Різдвяних свят в Україні

4

4

8

5.

Основи формотворення. Вироби з солоного тіста

2

6

8

6.

Бісероплетіння

6

12

18

7.

Сувенірна майстерня. Писанка, як сувенір до Великодня

6

16

22

8.

З бабусиної скрині. Друге життя речей.

16

16

32

 

Підсумкове заняття.

-

2

2

                                                 Разом

54

90

144

 

ЗМІСТ програмИ

 

Вступ (2 год.)

Цілі, мета та завдання творчого об’єднання. Ознайомлення з основними термінами: екологія, дизайн, екологічний дизайн, творчість, виріб, візерунок, декор, зображення, контур, модель, силует. Художні промисли в Україні та їхні види.Правила поведінки в закладі, правила техніки безпеки, організаційні питання. Екскурсія в краєзнавчий музей.

 

1. Природна скарбниця (24 год.)

Теоретична частина.Компоненти довкілля (Повітря. Вода. Ґрунт. Біологічне різноманіття). Взаємодія людини з природою. Біорізноманіття рослинного і тваринного світу України. Червона книга України. Охорона дикорослих квіткових рослин місцевої флори. Природно-заповідний фонд України. Біоніка. Біоформи в художньому конструюванні і дизайні. Заготівля і зберігання природного матеріалу, підготовка до роботи. Пресована флористика, флористичний колаж. Легенди про рослини. Підбір рослин для озеленення приміщень. Методи розташування рослин у приміщеннях. Флораріуми для різних видів рослин. Екскурсії в парк, сад, до озера.

Практична частина. Оформлення картотеки рідкісних квітково-декоративних рослин регіону.Замальовки природних форм рослинних елементів. Екскурсія в природу. Заготівля природного матеріалу. Виготовлення площинної композиції з природного матеріалу. Виготовлення флористичного колажу. Виготовлення об’ємної композиції з природного матеріалу. Оздоблення інтер’єрів виробами з природних матеріалів. Виготовлення флораріуму.

 

2. Основи композиції (18 год.)

Теоретична частина.Основні закони композиції. Правило „золотого перетину”. Композиційний елемент. Стилізація природних елементів. Основи кольорознавства. Об'єднання елементів композиції. Особливості оформлення композицій.

Практична частина.Стилізація рослинних елементів. Тематичне малювання. Виконання композиції за задумом вихованців. Екскурсія в природу.

 

3.     Витинанки (10 год.)

Теоретична частина.Витинанки — художнє вирізування з паперу. Історія виникнення паперу. Вторинне використання паперу. Історія виникнення і сучасне застосування витинанок. Правила виготовлення витинанок. Симетрія і асиметрія. Матеріали й інструменти.

Практична частина. Виготовлення витинанок. Виготовлення паперу ручної роботи.

 

4.     Святкування Новорічних і Різдвяних свят в Україні(8 год.)

Теоретична частина.Історія виникнення та традиції святкування Нового року і Різдва в Україні. Новорічні прикраси, матеріали для їхнього виготовлення. Використання вторинних ресурсів для виготовлення новорічних декорацій…

Практична частина. Виготовлення новорічних і різдвяних листівок. Виготовлення новорічних іграшок з матеріалів вторинного використання. Виготовлення масок. Колективна робота „Вертеп”. Екскурсія до Центральної міської ялинки. Святкування Нового року.

 

5.           Основи формотворення. Вироби з солоного тіста (8 год.)

Теоретична частина.Особливості формотворення в природі. Пластичні можливості різних матеріалів. Технологія виготовлення виробів з солоного тіста. Традиції виготовлення ритуальних виробів із тіста в Україні.

Практична частина. Приготування солоного тіста для ліплення. Проектування виробів з тіста. Дослідження властивостей тіста в залежності від технології приготування і складників. Ліплення птаха. Ліплення сюжетного панно „Моя сім'я” за власним задумом кожного з вихованців, випікання (висушування) та лакування готових виробів із тіста.

 

6.           Бісероплетіння (18 год.)

Теоретична частина.Походження бісеру його виробництво та застосування.Порядок розробки виробу, матеріали, інструменти, пристосування. Композиція, орнамент і колір у виготовленні бісерних виробів. Види технік плетіння. Біжутерія. Історія створення бісерних прикрас. Техніка низання прикрас. Способи виконання сучасних прикрас. Різнотипне поєднання бісеру та намиста у сучасних прикрасах. Вишивка бісером. Виховна година до Дня свята матері.

Практична частина. Замальовки схем для паралельного плетіння. Поєднання кольорів при створенні схем. Виготовлення квітів технікою паралельного плетіння. Виготовлення  іграшок технікою паралельного плетіння. Виготовлення виготовлення дерев з бісеру (бонсай). Створення букетів із виплетених квітів. Оформлення картин із бісеру. Кольорове вирішення силянкових прикрас. Виготовлення силянок: хрестик, ліхтарик. Виготовлення святкової прикрас. Використання та збереження прикрас із бісеру, виготовлення шкатулки для бісеру.

 

7.           Сувенірна майстерня. Писанка, як сувенір до Великодня (22 год.)

Теоретична частина.Призначення сувенірів. Писанка, як сувенір до Великодня. Тематичні писанки. Новітні тенденції у виготовленні українських писанок. Техніка виготовлення писанок. Технологія клеєння бісеру.

Виховна година: „Великий піст, Страстний тиждень” (про особливості постування українцями).

Практична частина. Розробка ескізів писанки. Виготовлення клеєної бісером  писанки на дерев'яній заготовці. Виготовлення сувенірів з бісеру технікою інкрустації. Екскурсія в художній салон.

 

8. З бабусиної скрині. Друге життя речей (32 год.)

Теоретична частина.Діяльність людини. Матеріали та відходи. Відходи людської діяльності. Переробка відходів. „Екологічний слід”, „Екологічна мода”. Елементи матеріалознавства. Групи швейних матеріалів. Види переплетень. Штучні матеріали та способи їх розрізнення. Декорування одягу ручними швами.Квіти з тканини.

Практична частина.Розрахунок „екологічного сліду” споживання людиною природних ресурсів. Визначення типів волокон. Розробка ескізів колекції „екологічної моди”. Робота з журналами мод. Виготовлення елементів декорування одягу (ґудзиків, обтягнутих тканиною, квітів з тканини, аплікацій, драпіровок, накладних кишень тощо). Виготовлення виробів з вторинної текстильної сировини („екологічні сумки”, біжутерія). Екскурсія в Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення. Святкування Дня довкілля.

Підсумкове заняття (2 год.)

Творчий звіт — виставка робіт вихованців. Відзначення кращих учнів.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці  мають знати:

— екологічні тенденції ХХ і ХХІ ст.;

— історію формування понять „екологічний дизайн”, „біоніка”;

— основні види народної творчості;

— основні принципи композиції;

— головні напрями і принципи формотворення у сучасному дизайні;

— сучасний стан народних промислів і ремесел в Україні, відомі центри

народної творчості;

— основні види орнаментів, характерних для регіону;

— значення символіки на вишивках, декоративному розписі, писанках;

— основні властивості кольорів та їхнє співвідношення;

— властивості різних матеріалів: бісеру, паперу, соломки, тканини тощо;

— прийоми роботи з різними матеріалами;

— види декоративного оформлення готових виробів;

— правила поведінки та безпеки під час занять.

 

Вихованці мають вміти:

— здійснювати аналіз екологічної проблематики в дизайні;

— працювати з різноманітними джерелами інформації;

— складати план роботи над виробом;

— виконувати малюнки та ескізи виробу;

— користуватися схемами, кресленнями виробів, технологічними картками;

— застосовувати головні принципи біодизайну, циклічності, енергозбереження;

— підбирати необхідні матеріали для виготовлення виробів;

— виготовляти нескладні вироби з природного матеріалу та матеріалів вторинного використання.

— самостійно аналізувати якість виконання своєї роботи.

 

Вихованці мають набути досвід:

— виготовлення сувенірів з використанням природних та штучних матеріалів;

— створення творчих проектів;

— участі у Всеукраїнських конкурсах „Букет замість ялинки”, „Український сувенір”.


Основний рівень, другий рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ пп

 

Розділ, тема

Кількість годин

 

теоретичні заняття

практичні заняття

усього

 

 

Вступ. Організаційні питання.

6

-

6

 

1.

Поєднання природних і штучних матеріалів у декоративних композиціях

12

27

39

 

2.

Еко-дизайн в інтер’єрі

6

36

42

 

3.

Паперопластика

9

12

21

 

4.

Декоративні вироби з шкіри

6

15

21

 

5.

Біжутерія

9

24

33

 

6.

Художня вишивка

9

15

24

 

7.

Українська народна іграшка

6

21

27

 

 

Підсумкове заняття

-

3

3

 

Разом

63

153

216

 

 

ЗМІСТ програм

Вступ. (6 год)

Організаційні питання. Ознайомлення з програмою гуртка на рік. Аналіз виробів гуртківців, виконаних під час канікул. Бесіда „Професія дизайнера – „за” і „проти”. Екскурсія в художній салон.

 

Поєднання природних і штучних матеріалів у декоративних композиціях (39 год.)

Теоретична частина.Людські цінності. Культура споживання. Здоров’я та довкілля. „Зелена” промисловість. Парки, ліси, сквери та рекреаційна діяльність. Виживання у лісі. Правила збору рослинної сировини. Червона книга України. Види декоративних композицій. Ікебана – японське мистецтво створення квіткових композицій. Основи флористичного дизайну, фітодизайн. Технологія виготовлення флористичних композицій. Технологія виготовлення флористичних композицій з сухоцвітів, природних матеріалів, живих та штучних квітів.

Практична частина. Розробка правил поведінки в природі. Заготівля рослинної сировини. Виготовлення флористичних композицій з сухоцвітів, природних матеріалів, живих та штучних квітів. Проектна діяльність. Екскурсія в природу.

Еко-дизайн в інтер’єрі (42 год.)

Теоретична частина.Поняття екологічного дизайну в інтер’єрі, його переваги. Енергозбереження. Вироби з лози в інтер’єрі. Правила заготівлі матеріалів для лозоплетіння. Основні види плетення з лози. Сучасні напрямки в лозоплетінні. Утилітарне й декоративне значення виробів із лози.Плетені вироби з лози у інтер’єрі.

Практична частина. Екскурсія в природуз метою заготівлі лози,  обробка лози. Плетення простим і пошаровим плетенням. Виготовлення плетених виробів (підставка, панно, ваза, кашпо). Екскурсія в художній салон, зустріч з майстрами лозоплетіння.

 

Паперопластика (21 год.)

Теоретична частина.Пластичні особливості паперу. Технологія виготовлення паперу. Дизайнерський папір ручної роботи. Квілінг. Декупаж. Кірігамі. Айріс фолдінг.

Практична частина.Проектування виробів. Виготовлення елементів для композиції у техніці „квілінг”. Колективна робота на задану тему у техніці „квілінг”. Декорування виробів у техніці „декупаж”. Виготовлення листівки-кірігамі. Вмготовлення листівки в техніці „айріс фолдінг”.

 

Декоративні вироби з шкіри вироби з шкіри (21 год.)

Теоретична частина.Технологія обробки шкіри. Народні традиції обробки шкіри. Аплікація з шкіри. Елементи декору одягу. Прийоми роботи. Способи з'єднання деталей зі шкіри. Інструменти.

Практична частина. Аплікація зі шкіри. Виготовлення футляру для телефону, бутон'єрки, гаманця.

 

Біжутерія (33 год.)

Теоретична частина.Авторська біжутерія. Матеріали та інструменти. Полімерна глина. Джинсові фантазії. Фелтінг. Сухе та мокре валяння.

Практична частина. Екскурсія в художній салон. Зустріч з майстрами декоративно-прикладного мистецтва. Основа для браслета в техніці папє-маше. Декорування браслета. Виготовлення бутоньєрки з повсті. Виготовлення виробів з джинсу (кольє, підвіска, брелок). Виготовлення прикрас з полімерної глини.

 

Художня вишивка (24 год.)

Теоретична частина.Історичні дані про українську народну вишивку. Характерні особливості вишивок різних регіонів України. Вишивка у побуті та фольклорі українців. Об'ємні вишиті вироби, їхні види, призначення та особливості. Технологія виготовлення об'ємних вишитих виробів. Виготовлення об'ємних вишивок атласними стрічками. Екскурсія у відділ етнографії обласного краєзнавчого музею.

Практична частина. Виконання елементарних видів вишивки (бантик, ромб, квадрат). Виготовлення об'ємних вишитих виробів за схемами.Робота з креслярськими інструментами, виготовлення схем. Розробка та виготовлення об'ємних вишитих виробів за власним задумом.

 

Українська іграшка (27 год.)

Теоретична частина.Характерні ознаки української народної іграшки. Виникнення української народної іграшки. Зв'язок народної іграшки з образами усної народної творчості.Умовність, своєрідний примітивізм, узагальненість, лаконічність, досконала стилізація  іграшки. Екскурсія в художній салон.

Лялька — модель людини. Сучасна авторська лялька. Лялька з природних матеріалів. Гра дитини з лялькою — підготовка до майбутнього дорослого життя. Одягання ляльки — набуття уявлень про історію одягу.

Практична частина. Підготовка креслень для іграшки. Виготовлення іграшки зі штучного хутра кулястої форми.Виготовлення ляльки з соломи. Виготовлення шитої авторської ляльки за власним задумом.

 

Підсумкове заняття (3 год.)

Творчий звіт — виставка робіт вихованців. Відзначення кращих учнів.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають  знати:

— процес утилізації сміття та технологію вторинного використання матеріалів;

— застосування в процесі формотворення матеріалів вторинного використання;

— традиційні і сучасні види декоративно-прикладного мистецтва в Україні;- властивості  основних матеріалів, що використовуються у дизайні;

— перспективи розвитку екологічного дизайну в Україні.

 

Вихованці мають вміти:

— виготовляти вироби у різних техніках декоративно-ужиткового мистецтва; розробляти дизайнерські проекти, що забезпечують екологічно прийнятний розвиток культури і технологій;

— аналізувати перспективи розвитку екологічного дизайну (вторинне використання матеріалів, використання сучасних технологій в дизайні);

— аналізувати перспективність екологічного дизайну, як із точки зору екологічності, так і щодо технологічності, економічної доцільності.

 

Вихованці мають набути досвід:

— проектування виробів за власними ескізами;

— створення виробів декоративно-прикладного мистецтва за власними ескізами;

— виготовлення виробів з використанням вторинної сировини.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

РОБОТИ ГУРТКА ЕКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ

 

Основне обладнання та матеріали

Клей силіконовий

90 шт.

Природна скарбниця

 

Клей ПВА

15 шт.

Скляні ємкості для флораріуму

15 шт.

 

Олівці

30 шт.

Кімнатні рослини для флораріуму

В асортименті

 

Гумка

15 шт.

Сухоцвіти, висушені листки, ягоди

В асортименті

 

Лінійка

15 шт.

Рамки формату А4

15 шт.

 

Картон

240 шт.

Витинанки

 

Білий папір щільністю 120 г/м

480 шт.

Серветки паперові

6 упаковок

 

Кольоровий папір щільністю 120 г/м

480 шт.

Фольга

10 м.

 

Папір для замальовок і ескізів

480 шт.

Дошка дерев’яна формату А4

15 шт.

 

Папір для замальовок і ескізів

120 шт.

Новорічні прикраси

 

Калька

20 м.

Пластикові пляшки

15 шт.

 

Мотузка

30 м.

Солома

1 кг.

 

Дріт

50 м.

Клаптики тканини, повсті, мережива

5 м.

 

Нитки капронові

15 котушок

Вироби з солоного тіста

 

Жилка

15 котушок

Мука

3 кг.

 

Фарби акрилові

15 наборів

Крохмаль

1 кг.

 

Фарби гуашеві

15 наборів

Посуд для замісу тіста

7 шт.

 

Фарби акварельні

15 наборів

Стеки для роботи з пластиліном

5 наборів

 

Ємкості для води

15 шт.

Бісероплетіння

 

Пензлик

30 шт.

Набір бісеру 

15 наборів

 

Клейовий пістолет

15 шт.

Набір стеклярусу 

15 наборів

 

Ножиці

15 шт.

Голка бісерна

30 шт.

 

Ніж канцелярський

15 шт.

Верстат для ткацтва

15 шт.

 

Голки

15 наборів

Схеми плетіння виробів із бісеру 

15 шт.

 

Наперсток

15 шт.

Сувенірна майстерня

 

Пензлик для клею

15 шт.

Дерев’яні заготовки яєць

15 шт.

 

Шпильки швейні

15 наборів

Набір паєток

15 шт.

 

Кусачки

15 шт.

Набір бісеру

15 шт.

 

Плоскогубці

15 шт.

Набір стеклярусу

15 шт.

 

З бабусиної скрині

Еко-дизайн в інтер’єрі

 

Клаптики тканини

10 м.

Лоза

10 кг.

 

Клаптики шкіри

5 м.

Ємкість для замочування лози об’ємом 20 л.

2 шт.

 

Ґудзики

120 шт.

Декоративні вироби з шкіри

 

Хутро штучне

5 м.

Клаптики кольорової шкіри

10 м.

 

Стрічки атласні

30 м.

Набір шаблонів

15 шт.

 

Мереживо

30 м.

Пробійник для шкіри

5 шт.

 

Набір контурних фарб для текстилю

5 шт.

 

Біжутерія

 

Поєднання природних і штучних матеріалів у декоративних композиціях

Набір фурнітури для біжутерії

15 шт.

 

Живі квіти

в асортименті

Набір бусин

15 шт.

 

Штучні квіти

в асортименті

Набір дерев’яних заготовок для біжутерії

15 шт.

 

Флористична сітка

15 м.

Клаптики тканини

15 шт.

 

Флористичний дріт

15 м.

Українська народна іграшка

 

Художня вишивка

Тканина „бязь”

15 м.

 

Канва

15 шт.

Тканина лляна

10 м.

 

Тканина „бязь”

15 шт.

Набір фурнітури для іграшок

15 шт.

 

Набір ниток „муліне”

15 шт.

Синтапон

10 м.

 

Набір ниток акрилових

15 шт.

Солома

1 кг.

 

Набір схем для вишивки

15 шт.

Нитки акрилові кольорові

2 мотки

 

П’яльця

15 шт.

Хутро штучне

2 м.

 


Література

 

1. Артамонова Е. Бисер. — М: Эксмо, 2000. – 280 (124)c.

2. Бардина Р.А.Изделия народных художественных промыслов и сувениры. — М.: Высшая школа, 1990.

3. Ворочай О.Звичаї нашого народу. — К.: 1998.

4. Гура Л. П.Прикрась свій дім. — К.: Техніка, 1990.

5. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / под общ. ред. Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. – М.: Изд-во „Архитектура-С”, 2004. – 288 с.

6. Ковальчук О.В. Українське народознавство. — К.: Освіта, 1994.

7. Кочережко О. Сонячні барви. — К.: Веселка, 1978.

8. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.

9. Легенький Ю.Г.Від ремесла до творчості. — К.: Час, 1990.

10. Лепим из солёного теста: украшения, сувениры, поделки, декор. — М., 2003.

11. Литвинец Е. Изготовление украшений из бисера и стекляруса. — СПб, 1992.

12. Литвинець Є. Голки, нитки, намистинки. — К.: Веселка, 1989.

13. Парулина О.Мир игрушек и поделок. — Смоленск, 2000.

14. Прусак В.Ф., Лук'янчук Н.Г., Кріль Д.Я., Кохалевич М.І. Екологічний дизайн: конспект лекцій. – Львів: НЛТУ України, 2007. – 190 с.

15. Туниця Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 298 с.

16. Рейли С. Лепка. — СПб.: Эксмо-пресс, 2002.

17. Сувениры из кожи. — Донецк, 2005.

18. Українська народна іграшка. — Львів, 1980.

19. Уроки для стійкого розвитку: Як організувати позакласну роботу. Методичний посібник  — Київ, 2011

20. Уолтер Х. Популярный квиллинг: цветы, птицы, животные из бумажных лент/Пер. с  англ. – М. Ниола-Пресс, 2008. – 104 с.

21. Художественная аппликация и узоры из бумаги. — Донецк, 2005.

22. Художні промисли України. — К.: Мистецтво, 1979.

23. Череда Н.С. Цветы из ткани: Техника. Приемы. Изделия:Энциклопедия. -  М.: АСТ- пресс книга, 2007 – 136 с.

24. Чиотти. Фантазии из бисера. — М.: Континент, 2003.

25. Програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям/ -  Київ: „Грамота”, 2007.

26. Зелений пакет/посібник для вчителя. – Київ: ТОВ „Видавничий будинок „Аванпост-Прим”, 2010 – 256 с.